Besox

Tijdelijke werkloosheid Corona na 30/09/2021 (nog) niet verlengd!

23 september 2021

De regering heeft nog steeds geen definitieve beslissing genomen over een eventuele verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid ingevolge corona.

Ondanks de nog lopende onderhandelingen om deze soepele regeling te verlengen (tot eind oktober of tot eind december?), moeten we ons best voorbereiden op het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen dat vanaf oktober terug van toepassing zal zijn.

Als u vanaf 1 oktober nog beroep wilt doen op tijdelijke werkloosheid voor uw werknemers, raden wij u aan om de beslissing van de regering niet af te wachten en om nu de procedure voor economische werkloosheid zo snel mogelijk op te starten. Hieronder kan u terug vinden welke formaliteiten u in orde moet brengen.

Mocht de regering alsnog beslissen om de corona-werkloosheid te verlengen, zullen wij u hierover uiteraard informeren. We herhalen nog eens dat, als er een verlenging komt, u slechts verder gebruik kunt maken van tijdelijke werkloosheid corona als u nog altijd een link met corona kunt bewijzen. Is er een geen oorzakelijk verband tussen de tijdelijke werkloosheid en de coronacrisis, dan doet u best een beroep op de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

De werknemer in tijdelijke werkloosheid zal slechts 65 % meer van het begrensd loon ontvangen als uitkering (ipv 75%). De bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de uitkeringen van de RVA wordt opnieuw verhoogd naar 26,75% (ipv 15%). Tot slot valt ook het aanvullend supplement van 5,63 euro per werkloosheidsdag ten laste van de RVA weg.

We leggen de klassieke regels in grote lijnen uit.

Economische werkloosheid voor arbeiders
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst ofwel volledig ofwel gedeeltelijk te schorsen.
Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst volledig schorst, is de werkgever gedurende 4 weken niet verplicht om arbeid voor zijn werknemers te voorzien. Na die 4 weken is er een verplichte werkweek alvorens een nieuwe werkloosheidsperiode kan aanvangen.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst ook gedeeltelijk schorsen omwille van werkloosheid. Dit kan de werkgever invoeren voor 3 maanden, gevolgd door een verplichte werkweek. Vereist is wel dat er ofwel minder dan 3 werkdagen per week worden gepresteerd ofwel dat minder dan 1 werkweek op 2 wordt gepresteerd. U kan ook kiezen voor een gedeeltelijke schorsing van maximum 12 maanden waarin dan ofwel minstens 3 arbeidsdagen per week zijn voorzien of minstens 1 arbeidsweek op twee weken (zonder een verplichte werkweek in dit geval).

Ter info, een verplichte werkweek is een ononderbroken periode van 7 kalenderdagen (bv. van woensdag t.e.m. dinsdag van de volgende week).

Het is wel belangrijk om na te kijken of er geen sectorale afwijkingen bestaan die langere termijnen dan de hierboven vermelde voorzien.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

  • Mededeling van de tijdelijke werkloosheid economische redenen aan de RVA en aan uw arbeiders, ten minste 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag (Als u wil dat de werkloosheid ingaat op 1 oktober 2021, moet deze melding dus verstuurd worden voor 23 september 2021, tenzij er een afwijkende sectorale regeling is);
  • Mededeling van de werkloosheid aan de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging indien deze aanwezig is in uw onderneming;
  • Afleveren van het controleformulier C3.2A aan uw arbeiders, ten laatste op de eerste werkloosheidsdag van de maand en vermelding van de gegevens ervan in het validatieboek;
  • Mededeling van de eerste dag van effectieve tijdelijke werkloosheid aan de RVA (maandelijks);
  • Verrichten van de ASR aangiftes scenario 2 en 5.

INDIEN BESOX INSTAAT VOOR HET VERVULLEN VAN DE FORMALITEITEN VAN DE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ECONOMISCHE REDENEN VOOR UW ARBEIDERS GELIEVE TIJDIGE DE NODIGE INSTRUCTIES HIEROMTRENT AAN UW DOSSIERBEHEERDER DOOR TE GEVEN.

Economische werkloosheid voor bedienden
De werkgever die zich wilt beroepen op tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor zijn bedienden, zal moeten bewijzen dat de onderneming in moeilijkheden verkeert. Werkgever moet nagaan of de omzet, de productie of de bestellingen met minstens 10% zijn gedaald (navraag bij de boekhouder) of hij kan bewijzen dat zijn arbeiders in het vorige kwartaal 10% van de arbeidsdagen economisch werkloos waren. De werkgever moet het werkloosheidsformulier C106A per aangetekende brief aan de RVA bezorgen minstens 14 dagen voor de eerste kennisgeving aan de bedienden van de tijdelijke werkloosheid.

Ook moet u gebonden zijn door een (sectorale of ondernemings-) CAO of een ondernemingsplan als u een beroep wilt doen op tijdelijke werkloosheid voor uw bedienden. U moet hiervan melding maken in uw werkloosheidsformulier dat u aan de RVA moet overmaken.
Recent heeft de NAR 2 sectorale CAO’s n°148 en n°159 gesloten die werkgevers tot en met 30 juni 2023 vrijstellen van de verplichting om een CAO of een ondernemingsplan op te maken. U kan dus uw bedienen in tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zetten zonder eerst een CAO te moeten onderhandelen of een ondernemingsplan op te maken.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van de bediende schorsen gedurende maximum 16 weken per kalenderjaar (volledige schorsing) of gedurende maximum 26 weken (gedeeltelijke schorsing). Er moet geen week werkhervatting zijn tussen twee mededelingen.

Gelet op de complexiteit van deze regeling, kunnen onze juristen indien gewenst u bijstaan bij het vervullen van de formaliteiten. De bijstand van de juristen zal in regie worden aangerekend.

Als u als werkgever inschat dat u na 30 september 2021 nog gebruik zult moeten maken van tijdelijke werkloosheid, is het belangrijk om op tijd de nodige formulieren in orde te brengen om zo uw personeel vanaf oktober in tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen te kunnen zetten. Als u wilt dat de werkloosheid ingaat vanaf 1 oktober, dan moet u voor uw arbeiders ten laatste op 23 september in actie komen (informatie over de werkloosheid aan de RVA, de arbeiders en ondernemingsraad/vakbondsafvaardiging) en voor uw bedienden is dit uiterlijk op 9 september (versturen van C106A).

De uitgebreide uitleg van de procedure met bijhorende formaliteiten kan u terugvinden op de website van de RVA.