Besox

Telewerk vanuit het buitenland na COVID-19

15 juni 2022

De COVID-19-maatregelen m.b.t. telewerk vanuit het buitenland lopen af op 30 juni 2022. Sedert maart 2020 sloot België internationale akkoorden af met de buurlanden, om de gevolgen van telewerk in het kader van de coronacrisis tegen te gaan.

Vanaf 1 juli 2022 heeft telewerken vanuit het buitenland echter wel terug gevolgen op fiscaal vlak en voor de sociale zekerheid.

Fiscaal

In de dubbelbelastingverdragen wordt voorzien dat werknemers belastbaar zijn in het land van tewerkstelling. Wanneer een werknemer dus (tele)werkt vanuit een ander land, heeft dit in principe gevolgen voor de belastingen op het loon en zal het loon dus in meerdere landen worden belast (mits bepaalde uitzonderingen). Dit betreft de zogenaamde ‘salary split’.

Bijvoorbeeld

Een werknemer telewerkt gedeeltelijk vanuit zijn woonst in Nederland en werkt gedeeltelijk in België voor een Belgische onderneming. Dan geldt er een salary split. De inkomsten verkregen uit de tewerkstelling in Nederland dienen in Nederland belast te worden en de inkomsten verkregen uit de tewerkstelling in België dienen in België belast te worden.

Sociale zekerheid

Volgens de Europese regelgeving kan men slechts aan één socialezekerheidsregime onderworpen zijn.

Indien de werknemer in meerdere landen, inclusief zijn woonland, wordt tewerkgesteld, blijft deze werknemer onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn woonland indien hij hier substantieel wordt tewerkgesteld. Minstens 25% van de totale arbeidsprestaties wordt beschouwd als een substantiële tewerkstelling. Werkt de werknemer minder dan 25% in zijn woonland dan gelden andere regels, afhankelijk van de situatie.

Bijvoorbeeld

Een werknemer telewerkt 2 dagen per week vanuit zijn woonst in Nederland en werkt de rest van de week in België voor een Belgische onderneming. Dit betreft een substantiële tewerkstelling van minstens 25% in het woonland, dus de Nederlandse sociale zekerheid is van toepassing.

Bij een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten van de Europese Unie, dient de werkgever een A1-verklaring inzake de toepasselijke sociale zekerheid te doen.

Gevolgen voor de werkgever

Bovenstaande kan grote gevolgen hebben voor u als werkgever, aangezien buitenlandse fiscale inhoudingen en buitenlandse sociale bijdragen meestal gedaan moeten worden via een buitenlandse loonadministratie. U zal zich dan moeten aansluiten bij een kantoor dat de buitenlandse loonadministratie uitvoert.

Telewerkovereenkomst

Het is aangewezen om de gemaakte afspraken omtrent telewerk op te nemen in een telewerkovereenkomst en/of -policy.