Besox

Sociale verkiezingen uitgesteld door coronacrisis

27 maart 2020

Door de coronacrisis is de normale werking in veel bedrijven verstoord en heerst er een grote afwezigheid van personeelsleden ten gevolge van tijdelijke werkloosheid, ziekte, telewerk,…

In de huidige omstandigheden is het dan ook niet opportuun om de procedure van de sociale verkiezingen verder te zetten.

Nationale Arbeidsraad formuleert advies

De sociale partners hebben daarom een akkoord gesloten omtrent de opschorting van de procedure. Op 24 maart 2020 heeft de Nationale Arbeidsraad ook een advies hieromtrent geformuleerd. De praktische details en de juridische gevolgen dienen nog verder uitgewerkt te worden en zullen zo snel mogelijk in een wetgevend kader omgezet worden.

Er is wel reeds bekend dat de procedure zal opgeschort worden vanaf X+36. Dit houdt in dat de procedure tot X+35 dient verdergezet te worden en dit zal ook meteen de voorlopig laatste stap zijn in de procedure. Op X+35 dienen de vakbonden ten laatste hun kandidatenlijsten in te dienen. Afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum valt X+35 tussen 17/03/2020 en 30/03/2020.

Alle procedurestappen die na X+35 vallen, worden voorlopig uitgesteld. Dit houdt in dat bv. de kandidatenlijsten op X+40 nog niet meteen uitgehangen moeten worden.

Wellicht zal de procedure hervat worden na de zomer. Er dient dan een nieuwe dag van verkiezingen gekozen te worden waaruit een nieuwe verkiezingskalender voortvloeit. De NAR stelt alvast voor om uit te gaan van de periode van 16 tot 29 november 2020.

Opgelet: indien een onderneming geen enkele kandidatenlijst mocht ontvangen op X+35, mag de procedure sociale verkiezingen volledig stopgezet worden. Er dient dan een bericht van stopzetting opgemaakt te worden dat uitgehangen wordt in de onderneming en geüpload wordt in de webapplicatie van de FOD WASO. Deze stopzetting mag wel reeds nu gebeuren. Er dient niet gewacht te worden tot het najaar.

Voor stopzettingen die op X+79 kunnen vastgesteld worden, dient men wel te wachten tot het najaar.

De FOD WASO heeft aangekondigd binnenkort meer informatie over de praktische details en de juridische gevolgen van de opschorting te publiceren op hun website. De NAR heeft alvast een lijst met enkele vragen opgesteld:

  • Tot wanneer loopt de ontslagbescherming van kandidaten van de sociale verkiezingen 2016?
  • Hoe zit het met de occulte periode (reeds voorgedragen kandidaten kunnen nog vervangen worden door een andere kandidaat)? Er wordt voorgesteld om de ontslagbescherming pas terug te laten starten 36 dagen voor de nieuwe X+36.
  • Hoe wordt de 2de anciënniteitsvoorwaarde voor uitzendkrachten berekend (minstens 26 arbeidsdagen tussen X en Y-13)?
  • Op welke datum worden de verkiesbaarheidsvoorwaarden van voorgedragen kandidaten beoordeeld?
  • Enz.

Bron: Nieuwsberichten FOD WASO van 18 maart 2020 en 25 maart 2020, www.werk.belgie.be, Advies nr. 2.160 van 24 maart 2020 van de NAR.