Besox

Sociale verkiezingen 2020: uitzendkrachten tellen mee en hebben stemrecht

2 april 2019

De Commissie Sociale Zaken keurde op 13 maart 2019 het wetsvoorstel inzake sociale verkiezingen goed. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de uitzendkrachten stemrecht krijgen, maar er zijn nog een aantal andere belangrijke wijzigingen. We sommen ze voor u op.

Beginpunt referteperiode berekening drempel werknemers wordt vervroegd

Het beginpunt van de referteperiode voor de berekening van de drempel van werknemers tewerkgesteld in de onderneming wordt vervroegd met één trimester. De duur van de referteperiode blijft daarentegen ongewijzigd, en deze periode dekt, net als voorheen, vier trimesters.

De referteperiode loopt dus van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019.

Referteperiode meetellen uitzendkrachten wordt vervroegd

In coherentie met de voorgaande wijziging wordt de referteperiode voor de berekening van de uitzendkrachten bij de gebruiker eveneens vervroegd naar het tweede trimester van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezingen.

Voor de sociale verkiezingen van 2020 loopt het bepalend kwartaal bijgevolg van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019.

Gedurende dit kwartaal moet een bijzonder register worden bijgehouden waarin de tewerkgestelde uitzendkrachten worden ingeschreven. Eén van de gegevens die vermeld moeten worden is ‘het begin van het ter beschikking stellen’. Deze datum kan vallen vóór het begin van het tweede trimester van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezingen. Er wordt gepreciseerd dat de telling van de uitzendkrachten enkel gedurende het tweede trimester dient te gebeuren. Het aantal dagen dat de uitzendkracht voorafgaand aan deze periode ter beschikking werd gesteld is hier niet relevant.

Vrijstelling bijhouden bijzonder register voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers

Mits unaniem akkoord van de ondernemingsraad worden ondernemingen met meer dan 100 werknemers vrijgesteld van het bijhouden van een bijzonder register.

Uitzendkrachten krijgen stemrecht

Voor het eerst krijgen uitzendkrachten stemrecht indien ze aan de volgende 2 cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • ze moeten tenminste 3 ononderbroken maanden of, in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes, minstens 65 werkdagen, tewerkgesteld zijn in de referteperiode. Deze loopt van de eerste dag van de 6de kalendermaand vóór de aankondigingsdatum van de sociale verkiezingen (= dag X) en eindigt op de aankondigingsdatum van de sociale verkiezingen;
  • in de periode tussen de aankondigingsdatum van de sociale verkiezingen (= dag X) en de datum waarop de gewijzigde kandidatenlijsten door de werkgever in definitieve vorm moeten worden aangeplakt (= Y-13) moeten ze minstens 26 werkdagen tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten.

E-voting

Mits akkoord van de ondernemingsraad, het comité of, bij afwezigheid, in akkoord met de vakbondsafvaardiging, mogen werknemers voortaan elektronisch vanop de werkplek of vanop een computer verbonden met het bedrijfsnetwerk stemmen. In het akkoord moeten interne afspraken vastgelegd worden om het geheim van de stemming te garanderen en beïnvloeding tijdens het stemmen te vermijden.

Opgelet: deze bespreking geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, www.dekamer.be.