Besox

Sociaal luik wetsontwerp mobiliteitsbudget goedgekeurd

18 februari 2019

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde op woensdag 6 februari 2019 het sociaal luik van het wetsontwerp rond het mobiliteitsbudget goed. Het mobiliteitsbudget geeft werknemers onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om hun bedrijfswagen in te leveren en in de plaats daarvan 1 of meerdere (alternatieve) vervoermiddelen te kiezen.

Volgen Vice-Eersteminster Kris Peeters is het mobiliteitsbudget een belangrijk onderdeel van de arbeidsdeal. Het is hun ambitie om met het mobiliteitsbudget de files te verminderen en de mobiliteit te vergroenen. Ze willen werknemers aanmoedigen om voor dat transportmiddel of voor die combinatie aan transportmiddelen te kiezen, die hen het vlotst en op de meest milieuvriendelijke manier naar het werk kan brengen. Het mobiliteitsbudget kan volgens Vice-Eersteminster Kris Peeters helpen om de files kleiner te maken, de luchtvervuiling te verminderen en de pendelstress te verlichten.

De arbeidsrechtelijke bepalingen van het wetsontwerp die op 6 februari 2019 werden goedgekeurd in de Kamercommissie, leggen onder meer vast dat de overeenkomst tussen werkgever en werknemer over het mobiliteitsbudget deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.

De formele aanvraag van de werknemer en de positieve beslissing van de werkgever vormen samen een overeenkomst die deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt vóór de eerste toekenning van het mobiliteitsbudget gesloten en vermeldt het initiële bedrag van het mobiliteitsbudget. Hierdoor worden de beschermende regels van de arbeidsovereenkomstenwet (bijvoorbeeld geen eenzijdige wijziging van de inhoud en geen nadelige clausules voor de werknemer) van toepassing op deze overeenkomst.

De overeenkomst wordt formeel beschouwd als een sociaal document dat bijgehouden moet worden door de werkgever, zodat de sociale inspectie inbreuken kan opsporen, sanctioneren en rechtzetten. Ook het Sociaal Strafwetboek zal worden aangevuld. De verplichting tot het naleven van de bepalingen m.b.t. de overeenkomst van het mobiliteitsbudget wordt verzekerd door de sociale inspectiediensten. Indien zij hierop een inbreuk vaststellen, kunnen zij een proces-verbaal opstellen. Inbreuken zijn onderhevig aan een sanctie van niveau 2.

In uitvoering van deze wet werd eveneens een KB over het beheer van het mobiliteitsbudget voorgelegd aan de Raad van State. Hierin worden regels vastgelegd waaraan de werkgever moet voldoen om het budget te beheren en de werknemer in staat te stellen om zijn budget op te volgen.

Bovendien heeft de ministerraad op 8 februari 2019 een ontwerp van KB goedgekeurd met reglementaire aanpassingen die de correcte toepassing van het mobiliteitsbudget moeten verzekeren.

In principe is het mobiliteitsbudget niet combineerbaar met vergoedingen of voordelen voor woon-werkverplaatsingen. Het kan echter dat de werkgever blijft tussenkomen in de kosten van het woon-werkverkeer voor een werknemer die een mobiliteitsbudget geniet. In het wetsontwerp is nu echter opgenomen dat die vergoedingen ‘normaal loon’ worden, dat volledig onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting. Er is wel voorzien in een uitzondering voor werknemers die voorheen beschikten over een bedrijfswagen en daarbovenop een vergoeding ontvingen voor woon-werkverkeer, en dit minstens drie maanden lang voor de aanvraag van het mobiliteitsbudget. Dit ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Deze regeling is nog niet definitief. Wij houden u uiteraard hiervan op de hoogte.

Bron: Persmededeling door Kris Peeters Vice-Eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking van woensdag 6 februari 2019 (“Mobiliteitsbudget zorgt voor minder files, minder luchtvervuiling en minder pendelstress”),  www.krispeeters.be en Persbericht Ministerraad van 8 februari 2019, www.presscenter.org.