Besox

Schuldvergelijking FOD Financiën uitgebreid naar RSZ

20 september 2017

Indien een belastingplichtige lastens de fiscus recht heeft op een (terug)betaling van bv. BTW, maar hij nog een andere openstaande fiscale schuld heeft zoals bv. nog niet-betaalde onroerende voorheffing, mag de fiscus de som die zij normaal moet (terug)betalen, gebruiken om de openstaande schuld aan te zuiveren.

Vanaf september 2017 mogen ook sociale schulden worden aangezuiverd. De FOD Financiën en de RSZ wisselen gegevens uit over openstaande sociale schulden. Als een werkgever recht heeft op een terugbetaling van de fiscus en geen fiscale schulden heeft, maar wel openstaande schulden heeft bij de RSZ, zal deze terugbetaling voortaan gebruikt kunnen worden om de sociale schuld aan te zuiveren.

De FOD Financiën licht de betrokken werkgever op voorhand in over het bedrag dat naar de RSZ zal worden overgedragen. De RSZ van zijn kant brengt de werkgever en eventuele andere betrokken partijen op de hoogte van de ontvangen betaling en de schuld die met de betaling is afgelost.

 

Bron: www.financien.belgium.be