Besox

RSZ-korting voor evenementensector en binneninrichtingen!

18 februari 2022

Werkgevers die hard getroffen zijn door de beperkende coronamaatregelen kunnen een korting voor de betaling van de RSZ-bijdragen genieten. Op deze manier wil de regering gedwongen ontslagen ten gevolge van de coronapandemie voorkomen.

De maatregel richt zich tot de evenementensector die geconfronteerd wordt met onder andere voorstellingen voor een beperkter publiek, alsook de organisatie van sanitaire maatregelen.

Binnenspeeltuinen, discotheken en dancings komen eveneens voor deze maatregel in aanmerking. De maatregel wordt nu ook uitgebreid tot de werkgevers van binneninrichtingen die gesloten werden voor het publiek (subtropische binnenzwembaden, trampolineparken, bowlingzalen, snooker- en biljartzalen, dartszalen, escape rooms ,inrichtingen voor paintball- en lasergames.)

Na te leven voorwaarden

De RSZ-korting moet aangewend worden om de tewerkstelling te behouden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.

Bovendien moet de werkgever zich in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 onthouden van:

  • Het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
  • Het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;
  • Het inkopen van eigen aandelen.

Omvang premie
De premie neemt de vorm aan van een netto werkgeversbijdrage en wordt begrensd tot 80% van de aan de RSZ aangegeven brutolonen, met inbegrip van de sociale zekerheidsbijdragen, voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni dit jaar (posteriori controle door de RSZ). Hierbij wordt geen rekening gehouden met de lonen van werknemers die werden ontslagen in deze periode, met uitzondering van de lonen van de werknemers die ontslagen werden om dringende reden.

Aanvraag

Het bedrag van de premie wordt berekend door de RSZ.
De premie moet aangevraagd worden bij de RSZ aan de hand van een beveiligde online toepassing.

De werkgevers die hun aanvraag vóór 26 februari 2022 indienen, kunnen in aanmerking komen voor een voorlopige premie, berekend op basis van de gegevens van het 2de en het 3de kwartaal 2021, waarbij het hoogste bedrag van de twee zal worden toegekend. Ze komen vervolgens ambtshalve in aanmerking voor de berekening van de definitieve premie.

De werkgevers die hun aanvraag tussen 26 februari 2022 en 15 mei 2022 indienen, zullen recht hebben op de definitieve premie, berekend op basis van de gegevens van het 2de, 3de en 4de kwartaal 2021, waarbij het hoogste bedrag van de drie zal worden toegekend.

Hoe kan Besox u helpen?

Indien u voldoet aan de na te leven voorwaarden, hoeft u NIETS te doen. Besox zal de (voorlopige, en bijgevolg automatisch ook de definitieve) premie voor u aanvragen vóór 26 februari. Op deze manier kan u de steun sneller ontvangen! Wij zullen voor de aanvraag een administratiekost aanrekenen van 37,5 euro.

Indien uw onderneming niet voldoet aan alle voorwaarden, dan verklaart u schriftelijk (via mail aan uw dossierbeheerder) uiterlijk op 21/02/2022 dat wij de aanvraag niet mogen doen. Doet u dit niet en u voldoet niet aan alle voorwaarden, dan zal de premie onterecht worden toegepast. Let op: De RSZ zal gericht controleren of voldaan is aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen. Indien zou blijken dat de korting onterecht werd toegepast, dan loopt u het risico dat de RSZ deze toegepaste korting terug zal eisen.

Als u nog vragen heeft over deze korting, contacteer dan uw dossierbeheerder!