Besox

CORONA: Nieuwe RSZ-vermindering voor werkgevers die hun arbeidsvolume verhogen

28 juni 2021

Hoewel we stilaan grip krijgen op het coronavirus, laten de economische gevolgen ervan zich nog sterk voelen. De regering wil de zwaar getroffen werkgevers een steuntje in de rug geven en roept een nieuwe RSZ-vermindering in het leven om de (her)tewerkstelling na de crisis te stimuleren.

De maatregel bestaat uit een doelgroepvermindering voor de werkgevers die in het derde kwartaal 2021 hun arbeidsvolume verhogen. Het betreft een RSZ-vermindering van € 1.000 tot € 2.400 per werknemer per kwartaal.

Opgelet! Het gaat nog maar om een wetsontwerp dat nog moet goedgekeurd worden door de Kamer en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De maatregel staat open voor alle werkgevers uit de privésector, maar deze moeten wel aan een hele reeks voorwaarden voldoen.

1. Verhoging van het arbeidsvolume

In het derde kwartaal 2021 moet het arbeidsvolume met een bepaald percentage stijgen t.o.v. het eerste kwartaal 2021. Hoeveel dit percentage bedraagt, is afhankelijk van uw gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers. Dit kan afgeleid worden uit de RSZ-belangrijkheidscode voor 2021. Het arbeidsvolume moet zowel in percentage stijgen (voor alle ondernemingen) als in eenheden (voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers).

De stijging wordt bekeken op het niveau van de juridische entiteit (en dus niet op het niveau van een groep van ondernemingen) en mag niet het gevolg zijn van bepaalde herstructureringen, zoals bv. een fusie.

2. Werknemers in dienst houden

De werknemers waarvoor de RSZ-vermindering wordt ingeroepen, moeten ononderbroken in dienst blijven tussen 1 juli 2021 en 30 september 2021, behalve als de werknemer zelf ontslag neemt of ontslagen wordt om dringende reden.

3. Geen dividenden, bonussen, …

In 2021 mag u geen dividenden uitkeren aan de aandeelhouders, geen bonussen toekennen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming en geen eigen aandelen inkopen.

4. Geen collectief ontslag

In het tweede en derde kwartaal 2021 mag u geen collectief ontslag aankondigen of aangekondigd hebben.

5. Geregistreerde kassa gebruiken

U moet gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem wanneer dit is opgelegd door de BTW-reglementering.

6. Voldoen aan de opleidingsdoelstellingen

In 2021 moet u zich houden aan de opleidingsdoelstellingen opgenomen in de cao’s van uw sector. Voorziet uw sector hieromtrent niets, gaat het om gemiddeld 2 dagen opleiding per werknemer per jaar.

Hoeveel bedraagt de RSZ-vermindering?

U kan van de RSZ-vermindering genieten voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid. Het bedrag van de vermindering verschilt naargelang u een zwaar getroffen onderneming bent of niet.

1. Voor maximum 5 werknemers

De vermindering mag in het derde kwartaal 2021 voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid worden toegepast. Een “vestigingseenheid” is een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de geregistreerde entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. U kiest zelf de werknemers waarvoor u de vermindering toepast.

2. Forfaitaire bedragen

De onderstaande bedragen gelden voor een voltijdse werknemer met volledige kwartaalprestaties. De berekening gebeurt zoals bij de andere doelgroepverminderingen. Het forfaitaire bedrag per kwartaal bedraagt:

  • € 2.400 voor zwaar getroffen ondernemingen;
  • € 1.000 voor andere ondernemingen.

3. Zwaar getroffen onderneming

Wie een zwaar getroffen onderneming is, zal bepaald worden door de RSZ op basis van de DmfA op 1 juli 2021. Op die datum wordt er als het ware een foto genomen. Wijzigingen die na 1 juli 2021 nog worden doorgevoerd, worden niet meer in aanmerking genomen.

Algemeen gesteld is de onderneming “zwaar getroffen” wanneer het globaal arbeidsvolume:

  • in het eerste kwartaal 2021 50% lager ligt dan in het eerste kwartaal 2020; OF
  • in het vierde kwartaal 2020 50% lager ligt dan in het vierde kwartaal 2019.

De evaluatie gebeurt op het niveau van de juridische entiteit. De daling mag niet het gevolg zijn van een herstructurering, splitsing, … .

Van zodra het wetsontwerp definitief is goedgekeurd en de RSZ haar instructies heeft bekend gemaakt, informeren wij u verder over deze maatregel.

Bron: Wetsontwerp van 18 mei 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, www.dekamer.be.