Besox

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2021

30 maart 2020

In het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2020 werd de revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor het aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) bekend gemaakt. Deze bedraagt 4,60 (voor inkomstenjaar 2019 was dit 4,57).

Elk jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens opnieuw vastgelegd om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen.

Deze coëfficiënt kan van belang zijn voor bedrijfsleiders indien ze een gebouw ter beschikking stellen aan een vennootschap waarmee ze verbonden zijn.

De huurinkomsten hieraan verbonden zullen immers als bezoldiging of loon worden belast als deze inkomsten meer bedragen dan 5/3de van het gerevaloriseerde KI. Men bekomt dit drempelbedrag als men het niet-geïndexeerde KI van het onroerend goed vermenigvuldigt met 5/3de en met de revalorisatiecoëfficiënt.

Bron: Koninklijk besluit van 15 maart 2020 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (1), B.S. 23 maart 2020.