Besox

Premie voor contactberoepen en niet-essentiële activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

17 juli 2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft recent beslist om een coronapremie toe te kennen voor de contactberoepen en voor de zogenaamde niet-essentiële activiteiten. Het betreft meer bepaald ondernemingen in deze sectoren die ofwel verplicht werden om vanaf 27 maart 2021 één of meer vestigingseenheden gelegen in het Gewest te sluiten, ofwel vanaf 27 maart 2021 hun activiteiten enkel hebben kunnen verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, van leveren, of via een systeem op afspraak.

Om deze premie effectief te kunnen genieten, moet de onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen.

De onderneming moet:

1. ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op 31 december 2020;

2. op diezelfde datum minstens één actieve vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;

3. niet genieten van het stelsel van belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen;

4. geen van de volgende steunmaatregelen hebben ontvangen:

  • een premie voor creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk;
  • een premie voor de vergoeding van creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk;

5. in 2019 een omzet gehad hebben van meer dan € 25.000, tenzij ze pas sinds 1 januari 2019 bij de KBO zijn ingeschreven. De omzet wordt bepaald op grond van de gegevens uit de ontvangstbewijzen van de btw-aangiften die uiterlijk van 24 juni 2021 dateren. Wat de btw-eenheden betreft, zij moeten onder meer een attest bezorgen van een gecertificeerde expert-boekhouder, een gecertificeerde fiscale adviseur of een ondernemingsrevisor. In dat attest moeten alle leden van de btw-eenheid staan evenals de maandelijkse of kwartaalomzet voor 2019;

6. minstens over een uiterlijk op 31 december bij de KBO ingeschreven toegelaten NACE-code beschikken om de premie te ontvangen;

7. voor de zogenaamde niet-essentiëleactiviteiten: hun activiteiten enkel hebben kunnen voortzetten via een bestel- en afhaal-, een leverings- of afsprakensysteem;

8. voor de contactberoepen: een of meerdere vestigingseenheden in het BHG hebben moeten sluiten;

9. een omzetverlies hebben voor de periode januari-februari-maart-april 2019 en januari-februari-maart-april 2021 dat groter is dan het bedrag van de gevraagde premie (alleen voor bedrijven die vóór 1 januari 2019 bij de KBO zijn geregistreerd).

Voor de contactberoepen is er een premie voorzien van € 3.000 per actieve vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De premie wordt toegekend voor maximaal 5 vestigingseenheden per begunstigde.

Voor de zogenaamde niet-essentiële activiteiten is er een premie voorzien van € 1.500 per actieve vestigingseenheid in het Gewest en dit eveneens voor maximaal 5 vestigingseenheden.

Beide premies zijn niet cumuleerbaar.

De premie dient tegen 28 juli 2021 door de werkgever aangevraagd te worden via deze link.

Bronnen: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2021 betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep of een zogenaamde niet-essentiële activiteit uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 1 juli 2021 en https://economie-werk.brussels/premie-contact-niet-essentiele.