Besox

Outplacement bij medische overmacht: enkele verduidelijkingen

13 mei 2019

Sinds 29 april 2019 een derde outplacementstelsel van toepassing is. Wanneer een werkgever zich beroept op medische overmacht om het einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen na afloop van het re-integratietraject, moet hij een schriftelijk outplacementaanbod doen.

Aangezien deze nieuwe regelgeving heel wat praktische vragen opriep, hebben wij ons verder geïnformeerd bij de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Zopas ontvingen wij het volgend advies:

  • De wet is in werking getreden op 29 april 2019. Dit houdt in dat de bijzondere regeling van outplacement bij medische overmacht van toepassing is van zodra een werkgever zich vanaf 29 april 2019 op medische overmacht beroept om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst, ook al zou het daaraan voorafgaande re-integratietraject opgestart zijn vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet;
  • Het speelt geen rol welke partij het re-integratietraject, dat voorafging aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, opstartte;
  • De bijzondere regeling van outplacement bij medische overmacht is niet van toepassing wanneer de werknemer zich beroept op medische overmacht om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst;
  • De regeling is evenmin van toepassing wanneer de werkgever en de werknemer gezamenlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht vaststellen. Dit kan blijken uit een schriftelijke overeenkomst.
  • In de ontwerptekst van de wet van 7 april 2019 werd voorzien dat de werkgever geen aanbod moet doen indien de werknemer met een geneeskundig getuigschrift van zijn behandelende geneesheer aantoont dat hij medisch ongeschikt is om een outplacementbegeleiding te volgen. Deze bepaling werd evenwel niet overgenomen in de uiteindelijke wet. Dit betekent dat de werkgever dus ook een aanbod zal moeten doen aan werknemers die beschikken over een geneeskundig getuigschrift waarop vermeld wordt dat ze medisch ongeschikt zijn om een outplacementbegeleiding te volgen.

Bron: Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, B.S. 19 april 2019, 2e editie en schriftelijk advies dd. 9 mei 2019 van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.