Besox

Opschorting procedure sociale verkiezingen officieel

29 mei 2020

We lieten u reeds weten dat de procedure van de sociale verkiezingen door de coronacrisis zou opgeschort worden. Op 13 mei 2020 is de desbetreffende wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zodat er nu ook een wettelijke basis is voor het uitstel. Hieronder zetten we de voornaamste aspecten uiteen.

1.De opschorting

De verkiezingsprocedure wordt opgeschort vanaf X+36. Dit houdt in dat alle verrichtingen tot en met X+35 gefinaliseerd zijn. Op X+35 dienden de vakbonden ten laatste hun kandidatenlijsten in te dienen.

Alle procedurestappen die na X+35 vallen, worden voorlopig uitgesteld. De datum van herneming zal later in een aparte wet bepaald worden.

Indien een onderneming geen enkele kandidatenlijst mocht ontvangen op X+35, mag de procedure sociale verkiezingen volledig stopgezet worden. Deze stopzetting mag wel reeds gebeuren. De mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de beslissing tot volledige stopzetting blijft echter wel bestaan tot na de periode van de opschorting.

2.Kiesvoorwaarden uitzendkrachten

Opdat een uitzendkracht mag stemmen bij de sociale verkiezingen 2020, moet hij aan 2 anciënniteitsvoorwaarden voldoen. Bij de beoordeling van de tweede anciënniteitsvoorwaarde zal geen rekening gehouden worden met de arbeidsdagen waarop de uitzendkracht gewerkt heeft in de periode van de opschorting.

3.Verkiesbaarheidsvoorwaarden kandidaten

Kandidaten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om verkozen te kunnen worden. Of aan deze verkiesbaarheidsvoorwaarden voldaan is, wordt beoordeeld op basis van de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum. Dit zowel voor de reeds voorgedragen kandidaten als de nog voor te dragen kandidaten.

4.Bestaande overlegorganen

De bestaande ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk blijven verder functioneren tot de installatiedatum van de nieuwe overlegorganen verkozen bij de sociale verkiezingen 2020. De duur van de mandaten van de personeelsafgevaardigden in deze organen wordt daarom eveneens verlengd.

5.Ontslagbescherming

De ontslagbescherming van de personeelsafgevaardigden in de huidige overlegorganen, de niet-verkozen kandidaten bij de vorige sociale verkiezingen, alsook de reeds voorgedragen kandidaten bij de huidige sociale verkiezingen loopt gewoon verder gedurende de periode van opschorting.

Ook na het einde van de periode van opschorting kunnen onder bepaalde voorwaarden nieuwe kandidaten voorgedragen worden ter vervanging van reeds voorgedragen kandidaten. Hun ontslagbescherming loopt van X-30 tot X+35 en zal hervat worden vanaf de 36stedag voor de dag van de herneming van de verkiezingsprocedure.

Een verkozen of niet-verkozen kandidaat bij de vorige sociale verkiezingen, die zich bij de sociale verkiezingen 2020 niet meer kandidaat stelt, blijft beschermd tegen ontslag gedurende dezelfde periode waarin de mandaten van de personeelsafgevaardigden in de overlegorganen verlengd werden (zie hierboven).

Als zo’n persoon onregelmatig ontslagen wordt, moet de werkgever een beschermingsvergoeding betalen die bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte. Het variabel gedeelte is gelijk aan het loon voor de resterende periode tot aan de installatiedatum van het nieuwe overlegorgaan.

Indien het onregelmatig ontslag plaatsvond vóór 17 maart 2020 wordt voor de berekening van het variabel gedeelte rekening gehouden met de oorspronkelijke verkiezingsdatum. Op basis hiervan wordt een fictieve installatiedatum van het nieuwe overlegorgaan bepaald die zich uiterlijk 45 dagen later situeert.

Indien het onregelmatig ontslag plaatsvond vanaf 17 maart 2020 wordt voor de berekening van het variabel gedeelte rekening gehouden met de werkelijke installatiedatum van het nieuwe overlegorgaan op basis van de nieuwe verkiezingskalender.

Bron: Wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, B.S. 13 mei 2020.