Besox

Nieuwe bedragen: niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen

14 december 2021

De loonbonus cao nr. 90 (officieel “niet recurrente resultaatsgebonden voordelen”) is – in tegenstelling tot de winstpremie – gebonden aan collectieve resultaten en niet aan de winst van de onderneming.

Het is een collectieve bonus die moet toegekend worden aan alle werknemers. Als er toch een onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende categorieën, moet dit gebaseerd zijn op objectieve criteria.

De niet-recurrente resultaatsgebonden bonus geniet het volgende gunstregime:

1) RSZ:

  • Geen gewone socialezekerheidsbijdragen;
  • Wel een solidariteitsbijdrage van 33% ten laste van de werkgever en een persoonlijke werknemersbijdrage van 13,07%.

2) fiscaal: Geen bedrijfsvoorheffing of belasting verschuldigd.

Om van dit gunstregime te genieten moet de werkgever wel bepaalde maximumbedragen op jaarbasis respecteren. Deze worden elk jaar geïndexeerd.

Voor de bonussen die worden betaald in 2022, bedraagt de maximale sociale vrijstelling € 3.558 (in 2021 was dit € 3.447).

De fiscale maximumgrens voor de resultaatsgebonden bonussen, die worden betaald in 2022, bedraagt € 3.094 (in 2021 € 2.998).

Bij overschrijding van deze grensbedragen, wordt het saldo onderworpen aan de normale RSZ-bijdragen en belastingen bij overschrijding van deze grensbedragen.