Besox

Mypension berekent bedrag vrij aanvullend pensioen voor werknemers

11 juni 2019

Sinds 27 maart 2019 kunnen werknemers van wie de werkgever geen aanvullend pensioen aanbiedt of werknemers met een beperkte verzekering via het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) zelf sparen voor hun tweede pensioenpijler.

De berekening van het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage van de werknemer is vrij complex. Het maximumbedrag komt overeen met het verschil tussen:

  • 3% van het referteloon (brutojaarloon van het jaar N-2 vermeld op de individuele rekening) of € 1.600 per jaar (als 3% van het referteloon lager zou zijn dan dit bedrag);
  • en de eventuele pensioenopbouw in het kader van de tweede pensioenpijler tijdens het jaar N-2.

Om de werknemers te helpen bij die complexe berekening stelt Sigedis sinds 14 mei 2019 via mypension/mijn aanvullend pensioen een eenvoudige toepassing ter beschikking. Via deze toepassing kunnen de werknemers nagaan of zij in aanmerking komen voor het VAPW en hoeveel ze daarin mogen storten.

Als werkgever staat u enkel in voor de inhouding van de bijdragen voor het VAPW op het nettoloon en de doorstorting ervan aan de pensioeninstelling. U heeft dus geen informatieplicht, noch enige andere bijkomende administratieve verplichtingen.

De sociale en fiscale behandeling van de bijdragen en de uitkeringen in een VAPW is dezelfde als bij een werknemersbijdrage in een aanvullend pensioenplan dat door de werkgever of de sector wordt georganiseerd.

Aangezien de werkgever niet tussenkomt, is op de bijdragen geen 8,86% RSZ-werkgeversbijdrage verschuldigd. Op het moment van de uitkering betaalt de werknemer een ZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2%.

De werknemer geniet een belastingvermindering van 30% op zijn bijdragen. De bedrijfsvoorheffing houdt hier reeds rekening mee. De pensioeninstelling int en betaalt een taks van 4,4%.

Op het moment van uitkering (bij pensionering of overlijden) is een belasting van 10% van toepassing. In specifieke omstandigheden gelden er andere percentages.

Bron: www.sigedis.be, persbericht dd. 14 mei 2019.