Besox

Moet u een analyseverslag over uw bezoldigingsstructuur 2017-2018 maken?

11 februari 2019

Een onderneming (op het niveau van de technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk ten minste 50 werknemers tewerkstelt, is verplicht om een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming op te stellen. De bedoeling van dit analyseverslag is om te onderzoeken of het bezoldigingsbeleid binnen de onderneming genderneutraal is.

De berekening van het aantal werknemers gebeurt op basis van de regels die van toepassing zijn voor de sociale verkiezingen. De referentieperiode voor het analyseverslag van 2017-2018 is dus 2015, want de laatste sociale verkiezingen vonden plaats in 2016.

Het eerste analyseverslag van de loonkloof tussen mannen en vrouwen had betrekking op het boekjaar 2014. Sinds 2015 heeft het analyseverslag telkens betrekking op twee boekjaren. Het eerstvolgende analyseverslag zal bijgevolg handelen over de boekjaren 2017 en 2018.

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers, maar minder dan 100 werknemers tewerkstellen, zijn verplicht om een beknopt analyseverslag op te stellen.

Een beknopt analyseverslag moet de volgende gegevens bevatten:

  • de bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen (voor de deeltijders worden deze uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
  • het totaal van de andere, extralegale voordelen toegekend bovenop het loon aan (een gedeelte van) de werknemers.

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen, moeten een volledig analyseverslag opstellen.

Dit volledig analyseverslag moet de volgende gegevens bevatten:

  • de bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen (voor de deeltijders worden deze uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
  • de patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen;
  • het totaal van de andere, extralegale voordelen toegekend bovenop het loon aan (een gedeelte van) de werknemers.

Een werkgever die minstens 50 werknemers tewerkstelt, moet het analyseverslag over de bezoldingsstructuur van de werknemers 2-jaarlijks overmaken aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. Dit analyseverslag moet besproken worden binnen de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar. Voor de meeste ondernemingen is dit dus vóór 31 maart 2019.

Op basis van de informatie verkregen via het analyseverslag zal de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging, na overleg met de werkgever, beslissen om een actieplan op te stellen wanneer zou blijken dat er een ongelijkheid is m.b.t. het loon van mannen en vrouwen in de onderneming. Wordt er een actieplan opgesteld, dan zal het volgend analyseverslag ook een rubriek moeten bevatten over de voortgang van dit actieplan.

Een werkgever die geen analyseverslag over de bezoldingsstructuur opmaakt en meedeelt aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging, riskeert een strafrechtelijke of een administratieve geldboete.

Bron: Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, B.S. 15 mei 2014.