Besox

Loonkloofwet: analyseverslag van de bezoldigingsstructuur voor 2021-2022

6 maart 2023

Sinds 2015 moeten ondernemingen met minstens 50 werknemers om de twee jaar een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen hun onderneming opstellen ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. De bedoeling van dit analyseverslag is om te onderzoeken of het bezoldigingsbeleid binnen een onderneming genderneutraal is. De overheid wil met andere woorden dat er in de grotere ondernemingen wordt onderzocht of mannen en vrouwen binnen de onderneming hetzelfde loon verdienen voor hetzelfde werk.

Elke onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt, is verplicht om tweejaarlijks een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur, ook wel loonkloofanalyse genoemd, te maken.

De berekening om na te gaan of een onderneming gewoonlijk gemiddeld 50 of meer werknemers tewerkstelt, gebeurt op basis van de regels die van toepassing zijn voor de sociale verkiezingen.

Het analyseverslag heeft telkens betrekking op twee boekjaren. Het eerstvolgende analyseverslag zal moeten handelen over de boekjaren 2021 en 2022.

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen, moeten een volledig analyseverslag opstellen. Dit volledig analyseverslag moet de volgende gegevens bevatten:

  • de bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen (voor de deeltijders worden deze inlichtingen uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
  • de patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen;
  • het totaal van de andere, extralegale voordelen toegekend bovenop het loon aan (een gedeelte van) de werknemers.

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers, maar minder dan 100 werknemers tewerkstellen, mogen zich beperken tot een beknopt verslag. Dit beknopt analyseverslag moet de volgende gegevens bevatten:

  • de bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen (voor de deeltijders worden deze inlichtingen uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
  • het totaal van de andere, extralegale voordelen toegekend bovenop het loon aan (een gedeelte van) de werknemers.

De betrokken werkgevers moeten het analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de werknemers overmaken aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging, indien er geen ondernemingsraad is. Dit analyseverslag moet besproken worden binnen de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar. Voor de meeste ondernemingen is dit dus vóór 31 maart 2023.

Op basis van de informatie verkregen via het analyseverslag zal de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging, na overleg met de werkgever, beslissen om een actieplan op te stellen wanneer zou blijken dat er een ongelijkheid is met betrekking tot het loon van mannen en vrouwen in de onderneming. Wordt er een actieplan opgesteld, dan zal het volgend analyseverslag ook een rubriek moeten bevatten over de voortgang van dit actieplan.

Een werkgever die geen analyseverslag van de bezoldigingsstructuur opmaakt en meedeelt aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging, riskeert een strafrechtelijke of een administratieve geldboete.

Bron: Wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof, BS 28 augustus 2012 en koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, BS 15 mei 2014.

Categorie