Besox

Minister van Financiën lanceert eerste fase van de bredere fiscale hervorming

10 maart 2023

Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent van Peteghem stelde vorige week de eerste fase van zijn fiscale hervorming voor. Hieronder vindt u een aantal pijlers die van belang kunnen zijn voor de werknemers van uw onderneming:

1. Meer netto voor iedereen die werkt en meer werkt

De afgelopen jaren werden reeds een aantal maatregelen genomen om meer nettoloon te garanderen, zoals de afbouw van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid, de versterking van de werkbonus en de hervorming van de bedrijfsvoorheffing.

Verhoging belastingvrije som

Elke belastingplichtige heeft recht op hetzelfde deel van het inkomen waarop geen belastingen worden betaald. Deze belastingvrije som wordt verhoogd van € 10.160 naar € 13.500.

De activerende werking van deze maatregel zal worden verzekerd door ook een aanpassing van de belastingvermindering voor personen met een vervangingsinkomen te voorzien.

Verhoging van het plafond van de 45%-schijf

Momenteel worden de inkomsten boven de belastingvrije som per belastingschijf (van 25% tot maximaal 50%) belast. Dit systeem van progressieve belasting wordt behouden, maar de belastingdruk op inkomen wordt verminderd door de 45%-belastingschijf te verbreden.

Deze maatregel zorgt er niet alleen voor dat minder mensen in de hoogste belastingschijf van 50% terechtkomen, maar ook dat het loon van mensen met een bovengemiddeld inkomen voor een kleiner deel aan het hoogste tarief wordt belast.

Uitbreiding werkbonus om zo de promotieval aan te pakken

Het verschil tussen werken en niet werken wordt vergroot door het nettoloon van werknemers met een laag loon te verhogen met de werkbonus. Deze werkbonus wordt vandaag echter plots afgebouwd, waardoor een promotie of meer werken weinig extra nettoloon oplevert.

Daarom wordt er werk gemaakt van een tragere uitfasering van de werkbonus en een aanpassing van het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten.

2. Moderne en eenvoudige fiscaliteit

Hervorming systeem van de optieplannen

Het systeem wordt behouden, maar het gebruik ervan wordt beperkt tot de aandelen van de werkgever of van een verbonden vennootschap.

Er wordt tevens een nieuwe fiscale regeling uitgewerkt om werknemers op een financieel gunstige manier te laten deelnemen in het eigen vermogen van hun werkgever en dit door pas bij realisatie belastingen te heffen.

Versterking wettelijk pensioen met transparant fiscaal voordeel aanvullend pensioen

De bestaande 80%-begrenzing zal worden opgeheven zonder te raken aan de bestaande opbouwmogelijkheden.

Het nieuwe stelsel wordt volledig gebaseerd op de bruto jaarbezoldigingen van het jaar zelf. Tot een jaarbezoldiging aan het loonplafond (momenteel +/- € 71.000 per jaar) kan maximum 12% van het loon worden gestort. Voor het loon boven het plafond geldt een grens van 32% van het loon.

Gelijkschakeling van fiscale en RSZ-behandeling van voordelen van alle aard

Het sociale en fiscale loonbegrip zal zoveel mogelijk met elkaar in lijn worden gebracht.

Een aantal voordelen die momenteel forfaitair worden gewaardeerd, zoals de gratis ter beschikkingstelling aan bedrijfsleiders van een woning, verwarming, elektriciteit en huispersoneel zullen worden belast op basis van de werkelijke waarde.

3. Concurrentiekracht en rechtszekerheid

Verhoging rechtszekerheid bij gebruik van niet-doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling

Men wil voor meer rechtszekerheid zorgen bij het gebruik van de niet-doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling door enerzijds een duidelijkere afbakening van de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheidsdiensten en anderzijds een betere omschrijving van de toepassingsmodaliteiten.

Voor hogescholen en universiteiten komen er ook duidelijke criteria om als onderzoeker in aanmerking te komen voor het gebruik van niet-doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Versterking rechtszekerheid van voorafgaande beslissingen voor ondernemingen

Een versterking en verdieping van de samenwerking tussen de Dienst Voorafgaande beslissingen en de fiscale administraties moet de rechtszekerheid van de voorafgaande beslissingen verhogen. Hiertoe zal de DVB samen met de Fiscale bemiddelingsdienst worden opgenomen in een nieuw op te richten Algemene Administratie binnen de FOD Financiën.

Opgelet, dit voorstel moet nog worden besproken binnen de federale regering. Wijzigingen zijn dus zeker nog mogelijk.

Bron: Nieuwsbericht 2 maart 2023, www.vanpeteghem.belgium.be.

Categorie