Besox

Loonbonus: verhoging fiscale basisbedrag met 1 euro

13 mei 2019

Werkgevers kunnen al geruime tijd een loonbonus of een zgn. niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel in het kader van cao nr. 90 toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden.

Voor de betaling van de loonbonus in 2019 is een maximumbedrag van € 3.383 vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

Op maandag 6 mei 2019 werd in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die het niet-geïndexeerd fiscaal grensbedrag vanaf inkomenstenjaar 2019 optrekt met € 1 tot € 2.756.

Hoewel de sociale en fiscale basisbedragen op dezelfde manier indexeren, is het mogelijk dat het geïndexeerde sociale bedrag, verminderd met de werknemersinhouding van 13,07%, een paar cent hoger is dan het geïndexeerde fiscaal bedrag. Dit heeft tot gevolg dat het bedrag niet volledig fiscaal kan worden vrijgesteld. Om dit op te lossen, werd het fiscale basisbedrag dus met € 1 verhoogd.

Voor 2019 bedraagt het fiscaal vrijgestelde maximumbedrag hierdoor € 2.942.

Bron: Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955 (1), B.S. 6 mei 2019.

Tags