Besox

Loonbonus cao 90: geen uitstel indieningstermijn wegens het coronavirus covid-19

23 april 2020

Loonbonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden.

Er wordt voor dit jaar geen uitstel toegekend omwille van het coronavirus covid-19; de deadline blijft dus behouden op eind april 2020.

Ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moeten het bonusplan indienen via een specifieke cao, conform de cao-wet.

Is er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming, dan kan de loonbonus worden ingevoerd door een cao of door een toetredingsakte, naar keuze van de werkgever. De procedure van invoering door een toetredingsakte verloopt in 2 fases:

  • De eerste fase houdt in dat de werkgever de betrokken werknemers inlicht over de concrete plannen en gedurende vijftien dagen een register ter beschikking stelt waarin ze hun opmerkingen kunnen optekenen. Na afloop van deze termijn stuurt de werkgever het register ter inzage naar de inspectie. Als er geen opmerkingen zijn, is de eerste fase afgelopen. Is dit wel het geval, volgt er een verzoeningsprocedure.
  • In de tweede fase wordt de toetredingsakte ter controle neergelegd bij de griffie van de FOD WASO. Vervolgens wordt een vorm- en marginale toetsing uitgevoerd door het Paritair Comité. Deze heeft twee maanden om te beslissen. Indien er geen beslissing wordt gemaakt door PC, dan dient een ambtenaar van de FOD WASO zich binnen de maand uit te spreken over de goedkeuring van het plan.

Aangezien veel werknemers momenteel niet aanwezig zijn op het bedrijf wegens thuiswerk of tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de inspraak van de werknemers bij de invoering van een bonusplan wel gegarandeerd moet worden, voorziet de FOD WASO tijdelijk in een afwijkende procedure:

  • Wanneer de werknemer over een e-mailadres beschikt, bezorgt de werkgever hem het bonusplan via e-mail. De werkgever biedt hem de mogelijkheid om opmerkingen via e-mail in te dienen bij de werkgever of bij de Inspectie Toezicht Sociale Wetten (tsw@werk.belgie.be);
  • De werkgever verzamelt de opmerkingen die bij hem binnenkomen in één document en maakt dat document per e-mail of via de post over aan de Inspectie Toezicht Sociale Wetten;
  • Zijn er geen opmerkingen, dan ondertekent de werkgever het opmerkingenregister dat er geen opmerkingen waren en hij vermeldt tevens de periode waarin de werknemers hun opmerkingen via e-mail konden indienen. De inspectie zal de werkgever in kennis stellen indien er bij hen opmerkingen werden gemaakt.

Opmerking: een onderneming is uiteraard niet verplicht om een bonusplan met een referteperiode van 1 jaar in te dienen. Een werkgever kan ook beslissen om later op het jaar een bonusplan in te dienen, zolang de referteperiode van dit plan maar minimum 3 maanden bedraagt.

Bron: www.werk.belgie.be, nieuwsbericht dd. 10 april 2020.

Tags