Besox

Kijk als aannemer uit met de tewerkstelling van buitenlandse werknemers!

28 december 2023

Vaak doen Vlaamse ondernemingen beroep op buitenlandse onderaannemers die hun eigen werknemers dan detacheren naar België. Door de Europese wetgeving worden deze buitenlandse werknemers in principe beschermd tegen sociale dumping. Zo moeten deze werknemers het Belgische minimumloon ontvangen.

In de praktijk worden er soms ingewikkelde detacheringsconstructies opgesteld om de dwingende Belgische rechtsregels alsnog te omzeilen. Zo wordt er een keten van opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers gecreëerd waarbij het moeilijk wordt om na te gaan wie welke verantwoordelijkheid draagt.

Vlaanderen voert de strijd tegen sociale dumping verder op door de bestaande regels te verstrengen. Op dit ogenblik volstaat het dat een onderaannemer schriftelijk verklaart aan zijn aannemer dat hij geen beroep zal doen op illegale werknemers of zelfstandigen.

Vanaf 1 januari 2024 is een schriftelijke verklaring evenwel niet meer voldoende. De aannemer zal van zijn onderaannemer een aantal bijkomende gegevens moeten verkrijgen, met name:

  • de identificatie- en contactgegevens van de onderaannemer;
  • de persoonlijke gegevens, de gegevens over het verblijf en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen van de onderaannemer.

Indien de onderaannemer deze gegevens niet bezorgt, moet de aannemer onmiddellijk de inspectie daarvan verwittigen.

Als bewijs dat hij zijn verplichtingen heeft vervuld, moet de aannemer de schriftelijke verklaring en de bijkomende gegevens gedurende 10 jaar na de beëindiging van de samenwerking met de betrokken onderaannemer bewaren en ter beschikking houden van de inspectiediensten.

Hoewel de aannemer niet als inspecteur moet optreden, dient hij wel een zekere zorgvuldigheid in acht te nemen: hij moet er redelijkerwijze op kunnen vertrouwen dat de afgeleverde documenten geldig zijn en stroken met de waarheid. Wanneer de aannemer weet dat de door de onderaannemer aangeleverde gegevens vervalst zijn, kan hij zelf aansprakelijk worden gesteld. Het is wel aan de inspectiediensten om te bewijzen dat de aannemer zijn zorgvuldigheidsplicht niet heeft nageleefd.

Bron: Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 oktober 2023 tot wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004, het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren en het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, BS 30 november 2023.

Categorie