Besox

Aanpak sociale dumping in de transportsector

22 november 2016

Op voorstel van minister van werk Kris Peeters heeft de Ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd dat de toepasselijke rechtsregels bepaalt voor werknemers die in de transportsector werken.

Via dit wetsontwerp wil de regering vermijden dat werknemers die voornamelijk op Belgisch grondgebied werken niet kunnen genieten van de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden.

Op chauffeurs die in verschillende landen werken zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden van het land waar zij gewoonlijk werken van toepassing. Dit is het land waarin of van waaruit de werknemer het belangrijkste deel van zijn verplichtingen tegenover zijn werkgever vervult. Er wordt onder meer gekeken naar:

  • het land van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht;
  • de plaats waar de werknemer de instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert;
  • de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden;
  • de plaats waar het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht;
  • de plaats waar de goederen worden gelost;
  • de plaats waar de werknemer zich moet aanmelden alvorens zijn opdracht te vervullen en waarnaar hij na zijn opdrachten terugkeert.

Het wetsontwerp viseert alle activiteiten in de transportsector, dus zowel het vervoer van goederen als van personen, en dit niet enkel voor de sector van het wegvervoer, maar ook voor het spoorvervoer, lucht- en zeevervoer en de binnenscheepvaart.

Bron: persbericht van de Ministerraad van 7 oktober 2016, www.presscenter.org