Besox

Kan er een eenmalige premie worden gegeven bij het jubileum van een onderneming?

11 oktober 2020

Wanneer uw onderneming een jubileum te vieren heeft, overweegt u ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis misschien om een eenmalige premie te geven aan uw personeelsleden. Kan deze premie vrij van belastingen worden toegekend?

Een eenmalige premie, die de werkgever toekent naar aanleiding van een jubileum dat wordt gevierd tijdens het feestjaar, kan worden beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel volgens een advies van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB).

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38, §1, eerste lid, 11° WIB 92 zijn de volgende sociale voordelen vrijgesteld:

  • voordelen waarvoor het wegens de wijze van toekenning niet mogelijk is het door iedere verkrijger werkelijk verkregen bedrag vast te stellen;
  • voordelen die, alhoewel individualiseerbaar, niet de aard van een werkelijke bezoldiging hebben;
  • geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid.

Sociale voordelen zijn voor de fiscus dus onbelangrijke voordelen die met een uitgesproken sociaal oogmerk door de werkgever worden verstrekt, ongeacht of die verstrekking voor de werkgever verplicht of vrijwillig is en al dan niet door bemiddeling van een sociale kas geschiedt, met de bedoeling de betrekkingen tussen het personeel te verbeteren en om de binding van het personeel aan de onderneming te bevorderen.

Er kan worden geconcludeerd dat sociale voordelen geen belastbare vergoedingen zijn. Ze zijn dus niet aftrekbaar als beroepskosten in hoofde van de werkgever.

De toekenning van een beperkte eenmalige premie aan alle medewerkers naar aanleiding van een jubileum, gevierd in het feestjaar, kan in hoofde van de begunstigde werknemers als een vrijgesteld sociaal voordeel worden aangemerkt.

De sociale voordelen kunnen de vorm aannemen van geschenken met een geringe waarde. Meestal wordt voor deze geschenken met een geringe waarde een bedrag van € 50 aanvaard.

Er dient wel te worden opgemerkt dat de DVB in het verleden de toekenning van hogere premies al heeft toegestaan in bepaalde omstandigheden. Om meer zekerheid te krijgen over een concrete situatie, kan er voorafgaand door de werkgever een ruling aangevraagd worden bij de FOD Financiën.

Bron: Voorafgaande beslissing nr.2020.1450 dd. 18 augustus 2020, www.fisconetplus.be.

Tags