Besox

Individueel maatwerk gaat van kracht vanaf 1 juli 2023

5 juni 2023

Wat?

Vanaf 1 juli 2023 kunnen alle werkgevers, dus ook werkgevers uit de privésector die niet specifiek hun activiteiten richten op collectief maatwerk, beroep doen op individueel maatwerk om personen met een arbeidsbeperking (lees: personen met een medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek of langdurig werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt) aan te werven. Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten of mogelijke lagere productiviteit van deze werknemer. De compensatie kan bestaan uit een loonpremie of begeleidingspremie.

Welke werkgevers?

De volgende werkgevers kunnen individueel maatwerk aanvragen:

uit de privésector:

 • privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals bv’s, nv’s, vzw’s en uitzendkantoren;
 • natuurlijke personen, zoals zelfstandigen in hoofd- of bijberoep of personen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB), die iemand in dienst hebben;
 • die in het buitenland gevestigd zijn als de werknemer in Vlaanderen woont.

uit de publieke sector:

 • scholen;
 • lokale besturen.

Ondernemingen in moeilijkheden of andere overheden dan scholen en lokale besturen komen niet in aanmerking voor een compensatie individueel maatwerk.

Welke werknemers?

Om voor individueel maatwerk in aanmerking te komen, moeten de werknemers aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • wonen in Vlaanderen of wonen in een lidstaat van de EER of EU en werken in Vlaanderen;
 • een arbeidsovereenkomst van minstens 24 uur hebben; het type arbeidsovereenkomst maakt geen verschil (studenten, flexi’s, extra’s, seizoenarbeiders met een plukkaart);
 • attestering van de arbeidsbeperking en de behoefte aan individueel maatwerk door de VDAB; deze vaststelling geldt voor maximum 5 jaar maar is verlengbaar.

Werkt de werknemer deeltijds bij meerdere werkgevers? Dan moet elke werkgever apart een aanvraag indienen voor individueel maatwerk.

Wilt de werkgever weten of een werknemer met een arbeidsbeperking in aanmerking komt voor individueel maatwerk; dan zal hij aan de werknemer moeten vragen om contact op te nemen met de VDAB. Dat mag de werkgever niet in plaats van de werknemer doen omwille van de privacy.

Bijkomende voorwaarden voor werknemers van een maatwerkbedrijf of lokaal bestuur?

Ook werknemers van een maatwerkbedrijf kunnen in aanmerking komen voor individueel maatwerk:

 • als ze na 1 januari 2015 in dienst genomen zijn; of
 • als hun arbeidsbeperking na die datum begonnen is; of
 • als de werknemer als doelgroepwerknemer doorgestroomd is naar een aansluitende tewerkstelling in het maatwerkbedrijf, en een functie opneemt die verschilt van de functie die hij als doelgroepwerknemer opnam.

Werknemers van lokale besturen moeten na 1 oktober 2008 in dienst genomen zijn of hun arbeidsbeperking moet begonnen zijn na 1 juli 2023.

Loonpremie en/of begeleidingspremie?

De compensatie van individueel maatwerk kan bestaan uit een loonpremie of begeleidingspremie.

De loonpremie compenseert eventuele bijkomende kosten voor de organisatie omwille van de arbeidsbeperking. De begeleidingspremie compenseert de kosten voor eventuele begeleiding van de werknemer met een arbeidsbeperking.

Het departement Werk en Sociale Economie berekent de premies aan de hand van de DmfA-aangifte die werkgever op kwartaalbasis moet doen bij de RSZ. De betaling gebeurt vervolgens automatisch. De werkgever kan ook een maandelijks voorschot aanvragen.

Overgangsmaatregelen?

Individueel maatwerk bouwt verder op de ervaringen van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) binnen de maatregel collectief maatwerk.

Deze vier maatregelen worden geïntegreerd binnen het nieuwe beleidskader van individueel maatwerk.

Bron: Individueel maatwerk voor werkgevers | Vlaanderen.be

Categorie