Besox

Detachering naar het buitenland: enkele aandachtspunten

3 mei 2023

Wanneer je een werknemer uitzendt naar het buitenland in het kader van een detachering, heb je een aantal bijzondere verplichtingen. Wij zetten deze even op een rij.

A1-verklaring

Een werknemer die vanuit België tijdelijk naar het buitenland wordt gezonden om daar werken uit te voeren, moet over een A1-formulier beschikken. Dit geldt ook voor korte zakenreizen van bv. 1 dag. Ook een werknemer die in België woont en voor een Belgische werkgever gedeeltelijk in België en gedeeltelijk in een ander land van de Europese Unie werkt (bijvoorbeeld 50% in België en 50% in Nederland), moet over een A1-formulier beschikken.

Dit formulier verklaart welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is. Via dit formulier kan de werknemer aan de bevoegde autoriteiten in alle landen waar hij werkt aantonen dat hij in België sociale zekerheidsbijdragen betaalt en dus niet onderworpen is aan de sociale zekerheid van het land waar hij (tijdelijk) werkt.

Een A1-formulier moet vóór de aanvang van de detachering worden aangevraagd via de website van de RSZ.

Voor bepaalde lidstaten (bijvoorbeeld Frankrijk en Luxemburg) moeten – naast een A1-formulier – nog bijkomende documenten worden aangevraagd.

Schriftelijke informatie

  • In het kader van de wet van 7 oktober 2022 betreffende voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden, moet je als werkgever, wanneer de werknemer voor minstens 4 opeenvolgende weken in het buitenland gaat werken, de volgende inlichtingen in een schriftelijk document verschaffen en dit vóór zijn vertrek naar het buitenland:
  • het land of de landen waar het werk in het buitenland moet worden verricht en de verwachte duur ervan;
  • de munteenheid waarin het loon wordt uitbetaald;
  • in voorkomend geval, de voordelen in geld of in natura die aan de werkopdrachten verbonden zijn;
  • informatie over de vraag of de terugkeer van de werknemer geregeld is en zo ja, de wijze waarop de terugkeer geregeld is.
  • Gaat het om een detachering naar een andere EU-lidstaat dient ook de volgende informatie opgenomen te worden in het schriftelijk document:
  • het loon waarop de werknemer recht heeft volgens het toepasselijk geldende recht van de ontvangende lidstaat of de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die dit regelen;
  • in voorkomend geval, alle toeslagen in verband met de detachering en alle regelingen voor de vergoeding van reis-, verblijfs- en maaltijdkosten;
  • de link naar de door de ontvangende lidstaat ontwikkelde enige officiële website.

Bron: Artikel 6 van de wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, BS 31 oktober 2022 en www.socialsecurity.be.

Categorie