Besox

De innovatiepremie wordt opnieuw verlengd

27 januari 2022

Sinds 2006 kunnen werkgevers hun werknemers die een nieuw creatief idee aanbrengen, belonen met een innovatiepremie. Het systeem wordt verlengd voor de periode 2021-2022.

Voorwaarden

De innovatiepremie kan onder bepaalde voorwaarden vrij van RSZ en belastingen toegekend worden:

1. de premie moet worden toegekend naar aanleiding van een innovatie:

  • deze innovatie moet een daadwerkelijke meerwaarde betekenen voor de normale activiteiten van de werkgever;
  • de innovatie moet spontaan zijn: ze mag dus niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag door een derde aan de werkgever;
  • de innovatie moet intern zijn: ze moet in de onderneming zelf worden ingevoerd of het voorwerp uitmaken van een prototype;

2. de premie mag niet worden toegekend ter vervanging van loon;

3. de premie mag alleen worden toegekend aan werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst met de werkgever. In ondernemingen vanaf 30 werknemers, mag het aantal werknemers dat de innovatiepremie ontvangt, niet hoger zijn dan 10% van het totaal aantal werknemers. In ondernemingen met minder dan 30 werknemers, kunnen maximum 3 werknemers een innovatiepremie genieten;

4. de totale som van de uitgekeerde premies mag per jaar niet meer bedragen dan 1% van de gezamenlijke lonen van de werknemers van de onderneming m.b.t. dat kalenderjaar. De toegekende innovatiepremie mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan het bruto maandloon van de werknemer.

Formaliteiten

De werkgever die een innovatiepremie wil toekennen, moet hiervoor een specifieke procedure volgen:

  • hij moet eerst het personeel inlichten over de toekenning van de eenmalige innovatiepremie;
  • hij moet een projectvoorstel indienen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
  • van zodra de FOD Economie het projectvoorstel heeft goedgekeurd, dient de werkgever het dossiernummer, de bedragen en de namen van de begunstigden mee te delen aan de RSZ binnen de maand volgend op de toekenning van de premie. Deze melding kan elektronisch gebeuren via innovatiepremies@rsz.fgov.be.

Bron: Wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022 (1), BS 31 december 2021.