Besox

Corona: tijdelijke werkloosheid overmacht mogelijk voor werknemers met opvangproblemen in de paasvakantie

8 april 2021

Een werknemer die geen opvang heeft voor zijn kinderen, heeft reeds langer het recht om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor:

1. een minderjarig kind dat met hem samenwoont en

  • dat niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan omdat het kinderdagverblijf of (een deel van) de school wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • dat verplicht afstandsonderwijs moet volgen om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • omwille van een andere reden in quarantaine of isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken;

2. een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan of de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de gemeenschappen niet langer kan genieten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Opgelet: een werknemer kan geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen indien het kind niet naar de school of het kinderdagverblijf kan of in quarantaine moet omdat het samen met de ouders op reis ging in een rode zone.

Een werknemer kan in principe enkel tijdelijk werkloos worden gesteld op de dagen waarop de onthaalinstelling (school, kinderdagverblijf,….) gewoonlijk geopend is en indien er voor die dag(en) contractueel voorzien is dat hij moet werken.

Dit zou betekenen dat werknemers tijdens de paasvakantie geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens een opvangprobleem.

Ten gevolge van recente beslissingen van het overlegcomité worden veel ouders echter geconfronteerd met opvangproblemen tijdens de paasvakantie. Jeugdactiviteiten (voor jongeren tot en met 18 jaar) zijn momenteel immers maar mogelijk voor maximum 10 personen, zonder overnachting, waardoor heel wat organisaties de paaskampen geannuleerd hebben of de kampen maar kunnen doorgaan in kleinere groepen dan aanvankelijk voorzien.

Bovendien waren de scholen, uitgezonderd een aantal kleuterscholen, deze week (29 maart 2021 tot en met 2 april 2021) gesloten. De overheid riep op om de kinderen zo veel mogelijk zelf op te vangen.

Daarom besliste de Minister van Werk dat werknemers ook in de volgende situaties een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona:

Kleuterscholen die open zijn in de week vóór de paasvakantie

Een werknemer die in de week van 29 maart 2021 tot 2 april 2021 gevolg geeft aan de oproep van de overheid om een kind met wie hij samenwoont niet naar de kleuterschool te laten gaan, kan uitzonderlijk uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona genieten voor de dagen waarop hij zelf instaat voor de opvang.

Kinderdagverblijven die open zijn in de periode van 29 maart 2021 tot 18 april 2021

Ook een werknemer die in de periode van 29 maart 2021 tot 18 april 2021 zelf instaat voor de opvang van zijn kind als gevolg van de oproep van de overheid om een kind dat met hem samenwoont niet naar het kinderdagverblijf te laten gaan, kan uitzonderlijk genieten van uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Volledig of gedeeltelijk geannuleerde opvang in de paasvakantie

Een werknemer die, als gevolg van een volledige of gedeeltelijke annulatie van een vakantiekamp of een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband, een minderjarig kind dat met hem samenwoont zelf moet opvangen tijdens de paasvakantie, kan voor de dagen waarop hij instaat voor de opvang, uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona genieten.

Met gedeeltelijke annulatie wordt bedoeld: vóór de beslissing van het Overlegcomité van 19 maart 2021 waren er meer kinderen ingeschreven dan nu nog toegelaten, waardoor de inschrijving van bepaalde kinderen is geannuleerd.

Er kan enkel gebruik gemaakt worden van dit recht indien het kind ten laatste op 18 maart 2021 was ingeschreven voor het kamp of voor de georganiseerde buitenschoolse opvang.

De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij gebruik wil maken van dit recht. Er kan tegelijkertijd maar één ouder van dit recht gebruik maken.

De volgende documenten moeten worden afgeleverd aan de werkgever:

  • een attest annulatie inschrijving vakantiekamp of buitenschoolse opvang, afgeleverd door de organisator van het geannuleerde kamp of de georganiseerde opvang, in geval van annulatie inschrijving van het kind in een vakantiekamp of in een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband tijdens de paasvakantie (een model wordt ter beschikking gesteld op de website van de RVA). Met dit attest bevestigt de organisator de datum van inschrijving van het kind en de reden waarom de opvang niet kan doorgaan;
  • een attest opvang kind sluiting corona, indien de werknemer gevolg geeft aan de oproep van de overheid om het kind in de week vóór de paasvakantie niet naar de kleuterschool te laten gaan en zelf in te staan voor de opvang. Het attest (zie website RVA) moet enkel afgeleverd worden indien de werkgever dat vraagt. Hetzelfde geldt voor de periode van 29 maart 2021 tot en met 18 april 2021 voor de kinderdagverblijven.

Bron: Nieuwsbericht dd. 26 maart 2021, www.rva.be.