Besox

Brussels Gewest voorziet premies voor het opleiden van werknemers in het kader van een project voor industriële omschakeling

27 september 2019

Industriële ondernemingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die hun personeel willen opleiden in het kader van de wijziging van het productieproces voor bestaande producten of de opstart van de productie van nieuwe producten, kunnen hiervoor sinds 16 september 2019 onder bepaalde voorwaarden een premie aanvragen.

Welke ondernemingen komen hiervoor in aanmerking?

De onderneming heeft een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en:

  • is minstens 10 jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • heeft minstens 10 voltijdse werknemers in dienst met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
  • is actief in welbepaalde sectoren (bijvoorbeeld industrie, voedingsproducten, productie van uitrustingen, afvalbeheer en bestrijding van milieuverontreiniging, bouw, …). Dit wordt bekeken aan de hand van de NACE-code;
  • beschikt over een kwalitatief omschakelingsplan met een opleidingsluik dat nodig is voor het welslagen van de omschakeling. Wanneer er een ondernemingsraad aanwezig is in de onderneming, moet deze het omschakelingsplan goedkeuren;
  • is geen onderneming in moeilijkheden en heeft geen procedure lopen waarbij een toegekende steun teruggevorderd wordt.

Via deze premie kan de onderneming steun aanvragen om een gedeelte van de opleidingskosten te dekken voor de opleidingen die hun personeelsleden krijgen met betrekking tot de nieuwe productieprocessen.

Het betreft zowel interne als externe opleidingen, die maximaal 1 jaar mogen duren.

De steun voor industriële omschakeling kan concreet aangevraagd worden voor:

  • de personeelskosten van de gespecialiseerde opleiders (voor maximaal € 900 per dag);
  • de personeelskosten van de deelnemers (aan een uurtarief van maximaal € 40);
  • de verplaatsingskosten van de opleiders en de deelnemers.

De in aanmerking komende uitgaven bedragen minimaal € 20.000.

Micro-ondernemingen en kmo’s kunnen 40% van de in aanmerking komende uitgaven terugvragen bij de Brusselse overheid. Grote ondernemingen kunnen een tussenkomst van 30% bekomen.

De steun voor industriële omschakeling bedraagt maximaal € 350.000 per begunstigde en per kalenderjaar. Het maximumbedrag wordt verhoogd tot € 500.000 indien het omschakelingsproject betrekking heeft op een vestigingseenheid van de begunstigde die zich in een ontwikkelingszone bevindt.

De totale steun bedraagt maximaal € 2.000.000 per onderneming voor hetzelfde opleidingsproject, rekening houdende met alle andere staatssteun die de onderneming ontvangt voor hetzelfde opleidingsproject.

De onderneming die deze steun voor industriële omschakeling wenst aan te vragen, dient voorafgaandelijk een premie-aanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW). Deze aanvraag moet gebeuren vóór de uitvoering van het omschakelingstraject.

Meer informatie over deze nieuwe premie en de indiening van de premie-aanvraag, vindt u op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/premie-industriele-omschakeling.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 4 juli 2019 betreffende de steun voor industriële omschakeling, B.S. 22 augustus 2019.

Tags