Besox

Brussel subsidieert aanwervingen in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad

18 februari 2019

In het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2019 is een besluit verschenen met betrekking tot aanwervingssteun in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad. De Zone van Economische Uitbouw in de Stad is een zone afgebakend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering rekening houdend met volgende criteria:

  • het werkloosheidscijfer in verhouding tot het gewestgemiddelde;
  • het aandeel werklozen met een profiel van arbeider in verhouding tot het gemiddelde van het Gewest en het gemiddeld inkomen per belastingaangifte in verhouding tot het gemiddelde van het Gewest.

De Brusselse overheid verleent steun aan ondernemingen met een vestigingseenheid in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad, voor de aanwerving van een nieuwe werknemer die op het moment van de aanwerving sinds minstens 6 maanden in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad is gedomicilieerd (www.werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/over-brussel-economie-en-werkgelegenheid).

Voorwaarden

Er dienen enkele voorwaarden gerespecteerd te worden om de steun te genieten en te behouden. Hieronder gaan we hier kort op in.

De begunstigde stelt de werknemer voltijds te werk in een vestigingseenheid gelegen in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of van bepaalde duur van minstens twee jaar en de begunstigde houdt de werknemer gedurende minstens twee jaar in dienst.

Indien de begunstigde, na de indiening van de aanwervingssteunaanvraag, de aangeworven persoon dient te vervangen, doet hij dit in overeenstemming met het arbeidsrecht. Hij heeft 6 maanden de tijd om een andere persoon aan te werven. In dat geval wordt de vervangende werknemer, voor wat betreft het verdere verloop van de procedure en de evenredige vereffening van de steun, gelijkgesteld met de vertrokken persoon. De begunstigde kan slechts eenmaal per steundossier genieten van dit voordeel.

De begunstigde verwittigt Brussel Economie en Werkgelegenheid van het vertrek en van elke vermindering van de arbeidsduur van de aangeworven persoon binnen de maand na de wijziging van de situatie:

  • in geval van vertrek daalt de steun evenredig met de duur van de arbeidsverhouding indien er geen vervanging komt;
  • in geval van vermindering van de arbeidsduur daalt de steun evenredig met de vermindering en gaat volledig verloren bij tewerkstelling onder een halftijdse dienstbetrekking.

Indien de begunstigde nalaat om Brussel Economie en Werkgelegenheid tijdig te verwittigen moet hij de volledige steun terugbetalen.

Vorm en omvang van de steun

De aanwervingssteun bestaat uit een forfaitaire toelage van € 3.000 voor het eerste jaar van de tewerkstelling en

€ 6.000 voor het tweede jaar. De begunstigde kan maar één keer steun per werknemer genieten. Bovendien is het aantal gesubsidieerde aanwervingen beperkt tot drie aanwervingen per begunstigde, per kalenderjaar.

Procedure

De steunaanvraag dient ingediend te worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid door middel van een typeformulier dat ter beschikking wordt gesteld op hun website. Deze dienst ontvangt de steunaanvraag binnen de twee maanden vanaf de datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst. De nadere regels voor de vereffening van de steun worden vastgelegd in de beslissing tot toekenning van de steun.

De nieuwe regels zullen in werking treden op 15 mei 2019.

Opgelet: er zijn een aantal sectoren die uitgesloten zijn van aanwervingssteun in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad. Hieronder kan u een lijst terugvinden:

NACE BEL 2008 Code Beschrijving
A, uitgezonderd: Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd:
01.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
B Winning van delfstoffen
In C: In industrie:
19.100 Vervaardiging van cokesovenproducten
20.600 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
24.100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
301 Scheepsbouw
33.150 Reparatie en onderhoud van schepen
In G: In groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen:
47.730 Apotheken
In H: In vervoer en opslag:
49.410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
In M: In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten:
69.102 Activiteiten van notarissen
69.103 Activiteiten van deurwaarders
O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q, uitgezonderd: Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd:
88.104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
8891 Kinderopvang
88.992 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.995 Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten
In S: In overige diensten:
94 Verenigingen
T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen

Bron: Besluit van 31 januari 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanwervingssteun in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad, B.S. 8 februari 2019.