Besox

Bent u klaar voor de sociale verkiezingen?

30 april 2019

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020. Dag X–60, de eerste dag van de kiesprocedure, zal tussen 13 en 26 december 2019 vallen. Let wel, de wijzigingen in de procedure van de sociale verkiezingen 2020 worden meegedeeld onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. De wijzigingen inzake de uitzendkrachten en de referteperiode zijn in principe al begonnen, daarom sturen we u reeds de informatie door ondanks er nog niet werd gepubliceerd in het Staatsblad.

Technische bedrijfseenheid

Alle ondernemingen die tussen 1/10/2018 en 30/9/2019 gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen moeten verkiezingen houden om een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) op te richten. Vanaf 100 werknemers moet er ook een ondernemingsraad (OR) worden opgericht.

Onder onderneming verstaat men de technische bedrijfseenheid. Dit begrip valt niet noodzakelijkerwijze samen met de juridische entiteit zoals de bvba, de nv, de vzw, … De technische bedrijfseenheid (TBE) wordt bepaald aan de hand van economische en sociale criteria.

Telling van uw werknemers.

Om te weten of de drempel van 50 of 100 werknemers behaald wordt, moet rekening gehouden worden met de tewerkstelling van de volgende werknemers:

 • de vaste werknemers, het zijn de werknemers die van 1/10/2018 tot en met 30/9/2019 met een arbeidsovereenkomst of met een leerovereenkomst werken, met uitzondering van de werknemers met een vervangingsovereenkomst;
 • de uitzendkrachten die door de onderneming werden tewerk gesteld in het tweede kwartaal 2019, met uitsluiting van die welke werknemers vervangen waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst.

Elke vaste werknemer telt voor:

 • 1 eenheid wanneer hij tussen 1/10/2018 en 30/9/2019 voltijds of minstens driekwart van een voltijdse tewerkstelling werd tewerkgesteld;
 • 1/2de  eenheid wanneer hij tussen 1/10/2018 en 30/9/2019 gewerkt heeft in een tewerkstelling die geen driekwart van een voltijdse tewerkstelling bedraagt.

De werknemer die tussen 1/10/2018 en 30/9/2019 in dienst treedt van de onderneming of er weggaat, telt slechts voor een deel van een eenheid. Dit eenheidsdeel wordt bekomen door het aantal dagen dat voor de werknemer tussen 1/10/2018 en 30/9/2019 in het Dimonasysteem werd aangegeven te delen door 365.

Elke uitzendkracht telt voor:

 • 1 eenheid wanneer hij gedurende heel het tweede kwartaal van 2019 voltijds of gedurende minstens driekwart van de tijd werd tewerkgesteld;
 • 1/2de eenheid wanneer hij gedurende heel het tweede kwartaal van 2019 werd tewerkgesteld zonder dat de arbeidsduur die gewoonlijk wordt gepresteerd driekwart van een voltijdse tewerkstelling bereikt.

De uitzendwerknemer die door de onderneming slechts voor een deel van het tweede kwartaal van 2019 werd aangetrokken, telt slechts voor een gedeelte van die eenheid. Dit gedeelte wordt berekend door het aantal dagen dat de werknemer ingeschreven was in de bijlage van het personeelsregister in het tweede kwartaal van 2019, te delen door 92.

Er moeten bijzondere telregels worden gehanteerd ingeval van overdracht van onderneming krachtens overeenkomst, overdracht onder gerechtelijk gezag of splitsing van juridische entiteiten tussen 1/10/2018 en 30/9/2019. In dit geval wordt de referteperiode verkort en zal die op de dag van de splitsing of van de overdracht beginnen.

Let op met uitzendkrachten!

Zoals hierboven reeds aangehaald is de referteperiode voor de telling van de uitzendkrachten nu het tweede kwartaal van 2019: Om rekening te kunnen houden met de uitzendkrachten die tijdens dit kwartaal werden gebruikt voor het gemiddeld aantal werknemers, moeten de ondernemingen in het tweede kwartaal van 2019 een bijlage bij het algemeen personeelsregister bijhouden om de uitzendkrachten die gedurende dit kwartaal werden tewerkgesteld te registreren. Aan elke uitzendkracht wordt een nummer toegekend. De nummering is doorlopend en in chronologische volgorde van zijn terbeschikkingstelling van de gebruiker.

In deze bijlage moeten voor elke uitzendkracht de volgende gegevens worden vermeld (hier vindt u een voorbeeld van een dergelijk register):

 • het inschrijvingsnummer;
 • de naam en de voornamen;
 • begindatum van terbeschikkingstelling;
 • einddatum van terbeschikkingstelling;
 • het uitzendkantoor dat de uitzendkracht tewerkstelt;
 • de wekelijkse arbeidsduur van de uitzendkracht.

De onderneming kan worden vrijgesteld van deze verplichting indien ze de drempel van 100 werknemers bereikt. In dit geval is een unanieme verklaring van de ondernemingsraad vereist (hier vindt u een voorbeeld van een dergelijke verklaring).

Voor de sociale verkiezingen 2020 moet de ondernemingsraad binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van de toekomstige wet vaststellen dat de drempel van 100 werknemers is overschreden en deze unanieme verklaring in een verslag opnemen. De betrokken onderneming wordt dan vrijgesteld van het bijhouden van de bijlage bij het personeelsregister.

Uitzendkrachten die ten minste 3 maanden bij de gebruiker hebben gewerkt, mogen voor de OR en de CPBW stemmen als ze:

 1. bij de gebruiker minstens 3 maanden ononderbroken of in het totaal 65 werkdagen tussen 1 augustus 2019 en de dag X (Y – 90) hebben gewerkt,
 2. EN bij de gebruiker minstens 26 werkdagen tussen dag X (Y-90) en dag Y-13 hebben gewerkt.

Uitzendkrachten die voldoen aan deze cumulatieve arbeidsvoorwaarden in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten, mogen stemmen. Vanaf augustus 2019 is het dus in uw belang om alle werkdagen van de uitzendkrachten nauwkeurig te registreren.

Elektronisch stemmen.

Indien er een akkoord is in de OR, het CPBW of tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, kan er elektronisch worden gestemd. Dit akkoord hoeft niet meer unaniem zijn. Nog een belangrijke nieuwigheid: de OR, het CPWB of, bij ontstentenis daarvan, de werkgever in overleg met de vakbondsafvaardiging, kan beslissen dat de kiezers toegelaten worden om hun elektronische stemming vanaf hun gebruikelijke werkpost uit te brengen. Het akkoord legt de bijzondere voorwaarden vast eigen aan de onderneming om het geheim van de stemming te verzekeren en elke beïnvloeding van het stemgedrag tijdens de stemming te voorkomen. Dit akkoord definieert eveneens de gebruikelijke werkpost. Bovendien bepaalt het akkoord de modaliteiten met het oog op de goede werking van het stembureau, waarbij bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de wijze van identificatie van de kiezers.

Verloop kiesprocedure.

De kiesprocedure duurt in het totaal 150 dagen. Zij pint zich vast op twee sleuteldata: dag X die zegt welke de kiesdag is en dag Y die de eigenlijke kiesdag is. De aanstaande sociale verkiezingen zullen in principe verlopen tussen december 2019 en mei 2020. De kiesprocedure bestaat uit drie fasen:

 • de pre-electorale procedure die 60 dagen duurt (van X – 60 tot X), waarin de technische bedrijfseenheid (in welke de verkiezingen worden gehouden), het directiepersoneel en de kaderleden (alleen voor de ondernemingsraad) worden aangeduid;
 • de kiesprocedure die 90 dagen duurt (van X tot Y), waarin de kiezers- en kandidatenlijsten worden opgesteld, de kiesbureaus worden samengesteld, de oproepingsbrieven worden toegezonden aan de kiezers en de stembrieven worden klaargemaakt;
 • de eigenlijke kiesdag (dag Y) waarop de stembureaus de uitgebrachte stemmen zullen tellen, de effectieve werknemersvertegenwoordigers en de vervangers ervan zullen bekendmaken alsook de kandidaten die niet zullen verkozen zijn.

Wij volgen dit onderwerp voor u op en houden u op de hoogte.