Besox

Belastingvoordeel kinderopvang

5 december 2020

Via de programmawet Begrotingsopmaak 2021 voert de regering een aantal fiscale maatregelen in. Eén daarvan is een hoger belastingvoordeel voor kinderopvang. De regering wil zo gezinnen nog beter ondersteunen door de kosten van kinderopvang te verlichten en de combinatie van werk en gezin beter op elkaar af te stemmen.

Huidige situatie

Momenteel bestaat er al de mogelijkheid om, via de belastingvermindering voor kinderopvang, de kosten voor deze opvang te verminderen.

De belastingvermindering hangt af van het inkomen van de ouders. De vermindering bedraagt 45% en mag niet hoger zijn dan € 11,20 per oppasdag en per kind. Bovenop die belastingvermindering van 45% kan nog maximaal 30% belastingvermindering komen voor alleenstaande ouders, eveneens afhankelijk van hun inkomen.

Het kind mag niet ouder zijn dan 12 jaar, of 18 jaar indien het kind een zware handicap heeft.

Geplande wijzigingen

De belastingvermindering wordt de komende jaren uitgebreid:

Vanaf het inkomstenjaar 2020:

  • het maximumbedrag wordt verhoogd van € 11,20 naar € 13 per oppasdag en per kind;
  • de leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar worden opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar;
  • ook uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen komen voortaan in aanmerking;

Vanaf het inkomstenjaar 2021:

  • het maximumbedrag van € 13 per oppasdag en per kind wordt verder opgetrokken tot € 13,70 en zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Vanaf 1 januari 2021 zal de belastingvermindering enkel toegekend worden indien de belastingplichtige beschikt over een attest. De administratie zal de informatie zoveel als mogelijk direct integreren in de belastingaangifte, zodat de belastingplichtige alleen maar moet controleren als de bedragen correct zijn.

Dit is onder voorbehoud van de publicatie van de programmawet in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Programmawet Begrotingsopmaak 2021; Gezinsfiscaliteit – FOD Financiën, https://financien.belgium.be/nl/programmawet/gezinsfiscaliteit.