Besox

Begrotingsakkoord 2022: Wat staat ons volgend jaar te wachten?

29 oktober 2021

In de begroting voor 2022 waarover de federale regering een akkoord heeft bereikt, zitten heel wat maatregelen die de werkgevers direct aanbelangen. Hieronder vindt u een korte uiteenzetting van de belangrijkste maatregelen waaraan we ons volgend jaar mogen verwachten.

Ziekteattest

Werknemers die één dag afwezig zijn wegens ziekte moeten geen ziektebriefje meer voorleggen. Om misbruik tegen te gaan, is hier een limiet opgelegd van maximum drie dagen per jaar. Ook wanneer de werknemer meer dan één dag afwezig is, is een ziekteattest nog vereist.

KMO’s worden hiervan uitgezonderd: zij mogen zelf beslissen of een werknemer nog een ziekteattest nodig heeft vanaf de eerste dag ziekte. Wat onder KMO moet worden verstaan, moet nog worden verduidelijkt.

Activering van langdurig zieken

De regering zet sterk in om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. Er zullen sancties komen voor de werkgever, de werknemer maar ook voor ziekenfondsen en arbeidsbemiddelingsdiensten.

  • De werknemer zal na 10 weken een verplichte vragenlijst van het ziekenfonds moeten invullen. Daarna wordt hij uitgenodigd bij een “terugkeercoach”. De werknemer die weigert om mee te werken aan een re-integratietraject, kan 2,5% van zijn uitkering verliezen;
  • Werkgevers moeten genoeg inspanningen leveren om langdurig zieken weer aan de slag te krijgen. De regering gaat dit handhaven op basis van de sector. Bedrijven met meer dan 50 werknemers en een hoger percentage van langdurige zieken t.o.v. het sectorgemiddelde zullen een boete krijgen gelijk aan 2,5% van de loonmassa op kwartaalbasis;
  • De regio’s kunnen een deel van hun dotatie verliezen indien bijvoorbeeld de VDAB in Vlaanderen niet genoeg inspanningen levert om mensen terug aan de slag te krijgen. Indien de gewesten meer zieken begeleiden, krijgen ze extra geld van de federale overheid.

Flexibel werken

De regering biedt de mogelijkheid om een volledige werkweek van 38 uur op 4 dagen in te voeren. Deze mogelijkheid bestaat nu ook al, maar de regering wil de invoering ervan makkelijker maken. De sociale partners zullen nauw betrokken worden bij de uitvoering van deze maatregel.

De sociale partners worden ook betrokken bij de versoepeling van nachtarbeid in de sector van de e-commerce, het recht op telewerk, het recht op deconnectie, het tijdig bezorgen van variabele uurroosters aan werknemers, enz.

Doelgroepvermindering eerste aanwerving

De volledige vrijstelling van de RSZ-basisbijdragen voor de aanwerving van een eerste werknemer zal verdwijnen en wordt vervangen door een forfaitaire vermindering met een loonplafond van € 4.000 per kwartaal.

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid wordt geleidelijk aan afgeschaft. Hierdoor zullen werknemers met een laag of gemiddeld inkomen meer nettoloon overhouden.

Knelpuntberoepen

Om knelpuntvacatures aan te pakken komt de regering met een specifiek plan. De langdurig werklozen die aan de slag gaan in een knelpuntberoep kunnen gedurende 3 maanden 25% van hun werkloosheidsuitkering combineren met hun loon.

Deze maatregelen moeten allemaal nog concreet worden uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte.

Bron: www.premier.be; diverse persberichten.