Besox

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2021 is gekend

9 januari 2021

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privédoeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2012 wordt het fiscaal voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:

[ ((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2-coëfficiënt ] = belastbaar voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2-coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2-uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.

De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2-uitstoot. Als de effectieve CO2-uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.

Ligt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

De FOD Financiën publiceerde recent een bericht met de nieuwe referentie-CO2-uitstoten voor inkomstenjaar 2021.

De referentie- CO2-uitstoot voor 2021 bedraagt 84 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 102 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Voor inkomstenjaar 2020 was de referentie-CO2-uitstoot nog vastgelegd op 91gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 111 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

De nieuwe referentie-CO2-uitstoten voor 2021 liggen dus heel wat lager dan in 2020. Hierdoor zal de CO2-coëfficiënt van heel wat bedrijfswagens stijgen met een hoger belastbaar voordeel van alle aard in 2021 tot gevolg.

Het koninklijk besluit dat deze nieuwe CO2-uitstoten bevestigt, zal nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Bron: FOD Financiën, nieuwsbericht van 15 december 2020: referentie-CO2-uitstoot voor 2021.