Besox

Akkoord sociale partners over vakantiegeld, economische werkloosheid en tijdskrediet

25 september 2020

Op 14 september 2020 hebben de sociale partners een akkoord bereikt over een reeks dossiers met betrekking tot de coronacrisis.

1. Het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden en het corona-overgangsstelsel

Er bestaan sinds 1 september 2020 twee stelsels economische werkloosheid voor bedienden, nl. de bestaande/ klassieke wijze en de overgangsregeling tot 31 december 2020.

In de Nationale Arbeidsraad sloten de sociale partners op 18 maart 2020 een aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst economische werkloosheid voor bedienden (cao nr. 147). Hierdoor konden bedrijven gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid zonder een eigen cao of goedgekeurd ondernemingsplan.

Aangezien de tijdelijke werkloosheid een belangrijk stelsel blijft om ondernemingen door de crisis te helpen, voorzien de sociale partners nu in een verlenging van de cao. Dit met terugwerkende kracht van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021.

De sociale partners gaan eveneens akkoord met een verhoging van het supplement ten laste van de werkgever van € 5 naar € 5,63 per dag werkloosheid.

2. Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de berekening van de jaarlijkse vakantie

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona wordt bij koninklijk besluit van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de berekening van het vakantiegeld en van de vakantiedagen. De sociale partners gaan nu akkoord met een verlenging zolang het overmachtsstelsel wegens corona loopt, voorlopig tot 31 december 2020. Door deze aanpassing verliezen de werknemers die tijdelijke werkloosheid-corona genieten geen vakantiedagen of vakantiegeld.

Hieraan is door de sociale partners wel een voorwaarde verbonden, nl. een financiële compensatie voor werkgevers in moeilijkheden. De filosofie achter de compensatie is dat deze gradueel hoger is naarmate de werkgever harder getroffen is door de coronacrisis, dit met een tegemoetkoming voor alle werkgevers die de kosten hebben zien stijgen door de gelijkstelling terwijl er in die periode niet werd gewerkt.

3. De bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

De sociale partners gaan akkoord om de bevriezing van de degressiviteit van de definitieve werkloosheidsuitkeringen te verlengen tot 31 december 2020. Deze bevriezing wordt gekoppeld aan een sterke oproep aan de federale en regionale regeringen om in opleiding te voorzien en aan de werkzoekenden om die te volgen en dat met een bijzondere focus op de knelpuntberoepen.

4. Neutralisering van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan

Een voorwaarde voor de toekenning van loopbaanvermindering in het kader van tijdskrediet is 12 maanden of 24 maanden, in geval van een landingsbaan, gewerkt hebben volgens een welbepaalde arbeidsregeling.

Om hieraan te voldoen moet de werknemer effectieve prestaties leveren. Daarom worden sommige periodes gelijkgesteld met effectieve prestaties en anderen geneutraliseerd.

De sociale partners gaan akkoord om het corona-ouderschapsverlof, het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan te neutraliseren in het kader van tijdskrediet. Dit zou betekenen dat de werknemer aaneensluitend tijdskrediet kan nemen.

Opgelet! Bovenstaande informatie is gebaseerd op een persbericht. Er is nog overleg nodig tussen de sociale partners, de minister van Werk en de beleidscel van de minister van Sociale Zaken om de elementen van het akkoord verder uit te voeren. We houden u op de hoogte zodra de maatregelen definitief zijn.

Bron: Persbericht VBO dd. 16 september 2020, Sociaal akkoord om bedrijven verder door de coronacrisis te leiden.