Besox

Zachte landingsbanen mogelijk voor individuele werknemers vanaf 2019

21 januari 2019

Sinds 1 januari 2018 zijn zachte landingsbanen mogelijk. Hiermee wil men stimuleren dat de werklast van oudere werknemers van minstens 58 jaar verlicht wordt door hun arbeidsomstandigheden aan te passen. Het gaat bijvoorbeeld over de overschakeling van een nacht- of ploegenregime naar dagpost, een vrijwillige overgang naar een 4/5de tewerkstelling,… . Meestal gaat een dergelijke maatregel gepaard met loonverlies. Indien de werkgever dit loonverlies compenseert met een vergoeding, dan wordt deze onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ-bijdragen.

Eén van deze voorwaarden was dat de vergoeding werd vastgesteld in een sector-cao. Bij gebrek aan een dergelijke cao mocht de toekenning van de vergoeding ook geregeld worden op het niveau van de onderneming door een cao of door een wijziging van het arbeidsreglement.

Omdat er in 2018 heel weinig cao’s gesloten werden over deze zachte landingsbanen, heeft de regering besloten om deze maatregel ook mogelijk te maken via een individuele overeenkomst.

In het Staatsblad van 21 december 2018 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat de mogelijkheid bevestigt om een vergoeding wegens een zachte landingsbaan toe te kennen door het sluiten van een individuele overeenkomst met een werknemer.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen dus ook individuele werknemers, bij gebrek aan een cao op sectoraal niveau, met hun werkgever een zachte landingsbaan afspreken en een vergoeding vrijgesteld van sociale bijdragen ontvangen, die wordt toegekend ter compensatie van het loonverlies dat ze lijden als gevolg van de verlichting van de werklast in het kader van een zachte landingsbaan.

Bron: KB van 12 december 2018 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 21 december 2018.

Tags