Besox

Wijziging van vakantieregeling in het stelsel alternerend leren

18 september 2019

Tot vorig schooljaar hadden leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) recht op 20 onbetaalde vakantiedagen alsook betaalde vakantiedagen op basis van hun prestaties in het vakantiedienstjaar. Deze dagen moesten ingezet worden tijdens de schoolvakanties. De andere dagen van de schoolvakanties, moesten de leerlingen gewoon opleiding volgen op de werkplek.

De leerlingen met een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) hadden wel vrij tijdens alle schoolvakanties.

Vanaf dit schooljaar wijzigt de vakantieregeling. Alle leerlingen in het stelsel alternerend leren zullen voortaan vrij hebben tijdens alle schoolvakanties. Deze vakanties zijn onbetaald. Er kunnen ook nog steeds betaalde vakantiedagen ingezet worden op basis van de prestaties in het vakantiedienstjaar.

De nieuwe vakantieregeling geldt zowel voor nieuwe als voor lopende overeenkomsten alternerende opleiding.

De volgende afwijkingen zijn wel mogelijk:

  • Wanneer er zich een leeropportuniteit voordoet tijdens een schoolvakantie, kan in samenspraak met de leerling (of zijn wettelijke vertegenwoordiger), zijn opleidingsverstrekker en de onderneming beslist worden om de leerling tijdens de schoolvakantie toch op te leiden. Deze dagen dienen gerecupereerd te worden op dagen dat hij normaal opleiding volgt in de onderneming en dit binnen hetzelfde schooljaar. Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat minstens 4 weken vakantie moeten gewaarborgd worden tijdens de maanden juli en augustus.
  • Voor seizoensgebonden activiteiten kan er een structurele afwijking worden bekomen mits goedkeuring van de regering. Deze dagen dienen ook gerecupereerd te worden op dagen dat hij normaal opleiding volgt in de onderneming en dit binnen hetzelfde schooljaar.
  • Onder bepaalde voorwaarden kan er ook een sectoraal partnerschap gesloten worden die de schoolvakantieregeling beperkt tot 12 vakantieweken. Deze dagen dienen niet gerecupereerd te worden.

Bron: Besluit van 3 mei 2019 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de modelovereenkomsten, B.S. 29 augustus 2019.