Besox

Wetsvoorstel met betrekking tot flexibele opname moederschapsrust

23 oktober 2019

In de Kamer is eind augustus een wetsvoorstel ingediend om meer flexibiliteit in te bouwen in het systeem van de moederschapsrust om beter aan te sluiten bij het moderne ouderschap. Met het wetsvoorstel wenst men enerzijds meer vrijheid te geven aan gezinnen om het facultatieve gedeelte van de moederschapsrust te verdelen over beide partners en anderzijds wil men het mogelijk maken dat dit facultatief gedeelte ook deeltijds kan worden opgenomen.

De moederschapsrust kent verschillende periodes, namelijk de pre- en de postnatale rustperiode.

De prenatale periode bestaat uit een facultatief en een verplicht op te nemen rustperiode. De werkgever kan de facultatieve prenatale rustperiode niet weigeren, anderzijds is de werkneemster ook niet verplicht om het op te nemen. De werkneemster die slechts een gedeelte van de facultatieve prenatale rustperiode opneemt, kan het nog niet gebruikte gedeelte laten aansluiten op het postnatale rustgedeelte.

Naast het facultatief gedeelte, is er ook een verplicht prenataal gedeelte. Deze periode is niet overdraagbaar.

Na de bevalling gaat er een periode in van 9 weken verplichte bevallingsrust, die eventueel nog kunnen worden aangevuld met het gedeelte van het facultatief prenataal gedeelte dat nog niet aangesproken werd.

De bedoeling van het wetsvoorstel is niet om te raken aan deze principes en periodes, maar wel de mogelijkheid te creëren om de moederschapsrust flexibeler op te nemen.

Volgens het wetsvoorstel moet de moeder de keuze krijgen om het facultatieve gedeelte van de moederschapsrust, dat maximaal 5 weken bedraagt (7 weken in geval van een meerling), deels of volledig over te dragen aan haar partner. Het gaat hier over een keuze en houdt dus geen enkele verplichting in voor de werkneemster. Aan de verplichte opname van één week prenataal verlof en 9 weken postnataal verlof raakt men niet.

Daarnaast wordt de bestaande regeling inzake de postnatale verlofdagen uitgebreid. Vandaag bestaat die regeling erin dat de laatste 2 weken van het facultatieve gedeelte van de postnatale moederschapsrust, kunnen gespreid worden over een periode van 8 weken.

In de nieuw voorgestelde regeling wordt het mogelijk om de volledige periode facultatieve postnatale moederschapsrust om te zetten in postnatale verlofdagen, gedurende een periode van 25 weken. Op die manier kan de facultatieve periode ook deeltijds worden opgenomen, bijvoorbeeld halftijds of in een 1/5de regeling.

Opgelet: het betreft een wetsvoorstel en is dus nog niet definitief.

Bron: Wetsvoorstel van 29 augustus 2019 tot invoering van het recht om een deel van de moederschapsrust over te dragen aan de partner, en de mogelijkheid om de moederschapsrust flexibel op te nemen, www.dekamer.be.