Besox

Moederschapsrust: gelijkstelling ziekte, ongeval en tijdelijke werkloosheid

22 juni 2020

De prenatale moederschapsrust omvat een facultatief verlof van 5 weken en een verplicht verlof van 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Het postnataal verlof begint te lopen op de dag van de bevalling en is verplicht op te nemen voor een periode van 9 weken.

Een werkneemster die slechts een gedeelte van het facultatief prenataal verlof van 5 weken opneemt, kan het resterende gedeelte laten aansluiten bij het postnataal verlof van 9 weken.

Wanneer een zwangere werkneemster ziek was of zich in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bevond in de 6 weken vóór de bevalling, dan werd deze ziekte of tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld aan prenataal verlof en kon zij het bijgevolg niet meer als postnataal verlof opnemen.

Op 18 juni 2020 werd in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die de lijst met afwezigheidsperiodes die gelijkgesteld kunnen worden met periodes van arbeid met het oog op de verlenging van de verplichte postnatale rust vanaf 1 maart 2020 uitbreidt:

  • arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval);
  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (arbeiders en bedienden);
  • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden;
  • profylactisch verlof.

Bijgevolg kan een zwangere werkneemster die zich in één van deze situaties bevindt, de 5 weken prenatale rust nu overdragen naar de periode na de 9 weken postnataal verlof.

De bepaling dat een werkneemster die arbeidsongeschikt is geweest gedurende de volledige periode van 6 weken voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum kan genieten van 1 week bijkomend postnataal verlof, wordt opgeheven.

De wet van 12 juni 2020 treedt retroactief in werking op 1 maart 2020. Bijgevolg kunnen de wijzigingen een impact hebben op de lopende moederschapsverloven. Om te vermijden dat een werkneemster tussen 2 regelingen zou vallen, werden er wel een aantal overgangsregels voorzien.

Bron: Wet dd. 12 juni 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust, B.S. 18 juni 2020.