Besox

Werkpakket 2022 moet zorgen voor meer flexibiliteit: dit heeft de regering deze week beslist!

19 februari 2022

De regering bereikte deze week een akkoord over een breed werkpakket dat onze arbeidsmarkt zou moeten moderniseren.

Het pakket zou er ook moeten voor zorgen dat ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent haalt.

Hierna vindt u een kort overzicht van de krachtlijnen.

Meer vrijheid bieden om privé- en beroepsleven te combineren

Werknemers zullen meer uren per dag kunnen werken in ruil voor een extra vrije dag in de week. Op die manier kan een voltijdse job in vier dagen per week worden gepresteerd.

Deze flexibele arbeidsregeling bestaat al in PC 200.00 waarbij het mits strikte voorwaarden en een wijziging van het arbeidsreglement mogelijk is voor werknemers om 4 dagen per week 10 uur per dag te werken. Of deze regeling nog soepeler zal worden, valt af te wachten.

De mogelijkheid om de ene week wat meer dan de andere week te werken, zou ook ingevoerd worden. We denken hierbij aan variabele voltijdse arbeidsregelingen maar of dat ook effectief zal worden doorgevoerd is nog niet duidelijk.

Voor beide bovenstaande regelingen zou het initiatief altijd liggen bij de werknemer en moet er een schriftelijke aanvraag gebeuren bij de werkgever. Als de werkgever weigert, moet die dat ook voldoende motiveren. Een werknemer kan om de 6 maanden beslissen om de regeling al dan niet te hernieuwen.

Daarnaast zou ook het recht op deconnectie worden uitgebreid. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) voerde die maatregel al in voor alle federale ambtenaren, maar die regeling wordt dus uitgebreid. Werkgevers met meer dan 20 werknemers mogen niet meer verwachten dat hun werknemers nog berichten of e-mails lezen buiten de werkuren.

Bekendmakingsplicht voor variabele werkroosters

Vandaag moet de werkgever de werkroosters voor werknemers met een variabele arbeidsregeling minstens 5 dagen op voorhand aanplakken in de onderneming.

De federale regering wil dat werknemers sneller zicht kunnen krijgen op hun roosters. De bekendmakingstermijn wordt daarvoor opgetrokken naar 7 werkdagen.

Opleidingen

Investeren in werknemers door opleidingen met onder meer een individueel opleidingsrecht en opleidingsplannen.

Naar aanleiding van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk van 2017 bestaat er al een concrete opleidingsverplichting voor werkgevers die uiteraard sterk afhankelijk is van wat er in de sector wordt bepaald.

Het is afwachten wat hieraan zal veranderen.

Sneller naar een andere job

Het werkpakket wil ook mensen die hun job verliezen sneller naar een andere job leiden. Zo zullen werknemers al tijdens hun opzegperiode aan de slag kunnen bij een andere werkgever. Daarvoor wordt een compensatieregeling uitgewerkt tussen de nieuwe en de oude werkgever.

Bij mensen met een lange opzegperiode zal er extra worden ingezet op outplacement, waarbij ook opnieuw het recht op opleiding zal worden uitgebreid. Het laatste derde van de opzegtermijn zou bijvoorbeeld, via de werkgeversbijdragen, kunnen worden omgezet in opleiding of outplacement.

Platformeconomie

Betere afspraken voor maaltijdkoeriers; zo zouden er 8 specifieke criteria worden ingevoerd voor de maaltijdkoeriers om na te gaan of er al dan niet sprake is van een werknemer dan wel van een zelfstandige. Hun sociale bescherming zou dan ook bepaald worden door dat statuut. Ook krijgen alle zogenoemde platformwerkers een verzekering met dekking tegen arbeidsongevallen.

E-commerce en nachtwerk

De regels om te werken tussen 20 uur 's avonds en middernacht worden iets soepeler. Als één vakbond akkoord gaat om dan te werken, mag het (lees: een enkele vakbond kan ook geen veto meer geven), mits de nodige premies of extra loon.

Ook komen er proefprojecten in het komende anderhalf jaar: daarbij zou een werknemer kunnen werken tussen 8 uur en middernacht in de e-commercesector zonder toestemming van de vakbond.

Knelpuntberoepen

Per paritair comité zullen de sociale partners moeten aangeven wat de knelpuntberoepen zijn, wat de oorzaken zijn en wat de mogelijke maatregelen zijn om deze aan te pakken.

De verschillende overheden in ons land zullen verder nauwer moeten samenwerken om die maatregelen te kunnen invoeren.

Diversiteit opvolgen

De FOD Waso zal gegevens inzake diversiteit nauwer opvolgen per sector. Als er grote verschillen zijn op sectoraal niveau en binnen een bepaalde onderneming, zal deze onderneming een actieplan moeten voorleggen om hieraan te verhelpen.

Deze maatregelen zouden moeten bijdragen tot het optrekken van de werkgelegenheidsgraad in ons land.

Bron: Diverse persberichten, www.premier.be.