Besox

Werkgever moet ingelicht worden over verdeling bijkomende weken pleegouder- of adoptieverlof

2 april 2019

Pleegouderverlof

Werknemers hebben sinds 1 januari 2019 bij langdurige pleegzorg recht op pleegouderverlof.

Het basispleegouderverlof bedraagt 6 weken per ouder. Dit wordt aangevuld met een aantal bijkomende weken; vanaf 1 januari 2019 met 1 week en vervolgens met één week om de twee jaar om zo vanaf 1 januari 2027 recht te hebben op 5 weken bijkomend pleegouderverlof.

De bijkomende weken gelden voor beide ouders samen.

De werknemer die gebruik wil maken van het recht op de bijkomende weken moet uiterlijk op het ogenblik waarop het pleegouderverlof ingaat, aan zijn werkgever een verklaring op eer bezorgen met daarin de verdeling van deze week/weken tussen de twee pleegouders of de toewijzing van deze week/weken aan de enige pleegouder die van dit recht gebruik maakt.

De werknemer heeft gedurende de eerste drie dagen van het pleegouderverlof recht op het behoud van zijn normaal loon ten laste van de werkgever. Voor de overige dagen heeft de werknemer recht op een uitkering van het ziekenfonds.

Adoptieverlof

Sinds 1 januari 2019 heeft elke adoptieouder recht op 6 weken adoptieverlof ongeacht de leeftijd van het kind (en maximum 12 weken wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid zoals gedefinieerd in de wetgeving kinderbijslag).

Dit adoptieverlof van 6 weken per adoptieouder wordt vanaf 1 januari 2019 voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen met 1 week per twee jaar opgetrokken om in 2027 te komen op een totaal van 11 weken. Van deze 11 weken zal elke adoptieouder afzonderlijk 6 weken kunnen opnemen. De overige 5 weken moeten tussen beide adoptieouders worden verdeeld.

De werknemer die gebruik wil maken van het recht op de bijkomende weken moet uiterlijk op het ogenblik waarop het adoptieverlof ingaat, aan zijn werkgever een verklaring op eer bezorgen die, al naargelang het geval, de verdeling van deze week/weken tussen de twee adoptieouders of de toewijzing van deze week/weken aan de enige adoptieouder die van dit recht gebruik maakt, vastlegt.

Bron: K.B. dd. 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van art. 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het pleegouderverlof (1) en K.B. dd. 1 maart 2019 betreffende de verdeling van de bijkomende weken adoptieverlof, bedoeld in art. 30ter, § 1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, tussen de twee adoptieouders (1), B.S. 18 maart 2019.