Besox

Waalse herstelsteun na overstromingen: verlenging

3 november 2022

In een eerdere nieuwsbrief informeerden wij u reeds over de Waalse herstelsteun na overstromingen. De duurtijd van deze steunmaatregel is nu verlengd. De Waalse Regering kent herstelsteun toe aan ondernemingen die het slachtoffer zijn van de overstromingen van 14 juli 2021 tot 16 juli 2021, en van 24 juli 2021 en die als natuurramp zijn herkend.

Bedrag

Er wordt een herstelsteun ten bedrage van € 5.000 toegekend aan de ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden.

Voorwaarden

Heeft recht op herstelsteun, de onderneming:

 • die sociale zekerheidsbijdragen betaalt op basis van haar beroepsinkomsten;
 • die een vestigingseenheid heeft op het grondgebied van een gemeente die getroffen werd door de overstromingen van juli 2021;
 • waarvan de activiteit niet behoort tot één van de uitgesloten sectoren, namelijk de grote ondernemingen waarvan de activiteit onder één van de volgende gebieden valt:
 1. bankwezen en andere financiële instellingen, verzekeringswezen en vastgoed;
 2. energie- of waterproductie en –verdeling;
 3. onderwijs, opvoeding en vorming;
 4. gezondheid en gezondheidszorgen;
 5. sportactiviteiten, vrijetijdsbesteding en verdeling van cultuurproducten;
 6. grootdistributie;
 7. vrije beroepen en de vereniging gevormd door die personen;
 • waarvan de activiteit bestaat in de verkoop van goederen of het verrichten van diensten aan particulieren, met een etalage en waarbij rechtstreeks contact met de klanten noodzakelijk is;
 • waarvan de vestigingseenheid gewoonlijk ten minste 5 dagen per week en ten minste 7 uur per dag voor het publiek toegankelijk is;
 • die een schadegeval bewijst dat verband houdt met de overstromingen van juli 2021;
 • die subsidiabele uitgaven maakt, dit zijn uitgaven die zijn gedaan en betaald tussen 14 juli 2021 en 30 juni 2023 (eerder 14 juli 2022) en die volgen op:
 1. de uitgaven in verband met het aantrekkelijker maken van de etalage;
 2. de uitgaven voor marketing en reclame met als doel de aantrekkelijkheid van de activiteit te verhogen;
 3. de uitgaven in verband met de ontwikkeling van de informatica, met inbegrip van de creatie van een website met als doel de aantrekkelijkheid van de commerciële activiteit te verhogen;
 4. de uitgaven voor de renovatie en de inrichting van het interieur van de beschadigde panden;
 5. de uitgaven voor roerende investeringen die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de uitoefening van de activiteit;
 6. de uitgaven in verband met het uithangbord van de vestigingseenheid;
 • waarvan de heropening plaatsvindt in de lokalen die getroffen werden door de overstromingen van juli 2021.

De herstelsteun kan geen betrekking hebben op uitgaven die reeds gedekt zijn door de verzekering of door de vergoeding voorzien in het decreet van 23 september 2021, noch op uitgaven voor vervoermiddelen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering en voor laptops.

Aanvraag

Het elektronisch aanvraagformulier moet worden ingediend bij de Administratie, meer informatie kan u hier terugvinden. De aanvraag moest aanvankelijk uiterlijk op 31 december 2022 worden ingediend. Dit is nu verlengd tot uiterlijk 31 december 2023.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 16 december 2021 betreffende de toekenning van een herstelsteun aan de ondernemingen die het slachtoffer zijn van de overstromingen van 14 tot 16 juli en van 24 juli 2021 en die als natuurramp zijn erkend, BS 27 december 2021 en Besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2022 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2021 betreffende de toekenning van een herstelsteun aan de ondernemingen die het slachtoffer zijn van de overstromingen van 14 tot 16 juli en van 24 juli 2021 en die als natuurramp zijn erkend, BS 25 oktober 2022.

Tags