Besox

Vrijstelling BV voor investeringen in steunzones: versoepeling gepubliceerd

8 januari 2016

Bedrijven die in een vooraf erkende steunzone gelegen zijn en investeringen doen met het oog op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, krijgen gedurende twee jaar 25% korting op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers. De extra tewerkstelling moet gedurende drie jaar (KMO’s) of vijf jaar (andere ondernemingen) behouden blijven.

De complexiteit van de maatregel zorgde voor een zeer beperkt aantal aanvragen. Na evaluatie van de maatregel heeft de regering dan ook beslist om het systeem te versoepelen en toegankelijker te maken. De vereenvoudigingen werden ondertussen gepubliceerd in de fiscale verzamelwet.

 

Gewesten kunnen bestaande steunzones uitbreiden

Zolang de toepassingsperiode van de steunzone niet is verlopen, hebben de gewesten de mogelijkheid om aan de minister van Financiën voor te stellen om de oorspronkelijke afbakening van een steunzone uit te breiden.

Bovendien kunnen de gewesten voorstellen om een steunzone vroegtijdig stop te zetten.

 

Invulling gecreëerde nieuwe arbeidsplaats reeds mogelijk tijdens de investeringstermijn

Aanvankelijk stelde de reglementering dat de steunmaatregel enkel van toepassing was voor de bezoldigingen die betrekking hadden op een ten gevolge van de investering gecreëerde nieuwe arbeidsplaats die binnen de 36 maanden na voltooiing van de investering werd ingevuld.

Deze termijn wordt nu versoepeld door te stellen dat de gecreëerde nieuwe arbeidsplaats moet ingevuld worden vóór het verstrijken van de 36ste maand die volgt op de dag waarop de werkzaamheden werden voltooid.

Bijgevolg komen arbeidsplaatsen, die in de loop van de uitvoering van de investering worden gecreëerd, voortaan ook in aanmerking voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijsvoorheffing.

 

Gewestelijke steun is niet langer vereist

Om de vrijstelling van BV te kunnen krijgen, moest er voor de investering gewestelijke steun toegekend zijn (of in aanvraag te zijn op het moment van de indiening van de aanvraag voor steun in de steunzone).

Deze voorwaarde wordt opgeheven.

Voor KMO’s is de volgende overgangsbepaling van toepassing: KMO’s die een investering hebben verricht in een steunzone die is afgebakend vóór 1 januari 2016 en waarbij de investering is aangevangen tussen 1 mei 2015 en 1 januari 2016, kunnen alsnog een investeringsformulier indienen indien dit nog niet gebeurd moest zijn. De betrokken ondernemingen krijgen daarvoor 3 maanden de tijd, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling.

 

Aanpassing voor uitzendkantoren

Een onderneming die erkend is voor uitzendarbeid en die één of meerdere uitzendkrachten ter beschikking stelt van een KMO of een andere onderneming, en die voor deze uitzendkrachten bezoldigingen uitbetaalt die voldoen aan de voorwaarden, kan in de plaats van deze werkgever de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing verkrijgen.

Uitzendkantoren krijgen de mogelijkheid om via een bijlage aan de aangifte in de inkomstenbelasting aan te tonen dat de gecreëerde arbeidsplaats gedurende drie of vijf jaar behouden bleef en dat er aan het criterium ‘nieuw’ werd voldaan. Op die manier wordt vermeden dat de uitzendkantoren volledig afhankelijk zijn van hun opdrachtgever.

 

Aanpassing criterium nieuwe arbeidsplaats

Enkel een nieuwe arbeidsplaats, gecreëerd ten gevolge van de investering, komt in aanmerking voor deze maatregel.

Een arbeidsplaats wordt voortaan als nieuw beschouwd indien ze in de betrokken inrichting het totaal aantal werknemers en uitzendkrachten, uitgedrukt in VTE, doet verhogen ten opzichte van het gemiddeld aantal werknemers en uitzendkrachten, uitgedrukt in VTE, over de 12 maanden voorafgaand aan de voltooiing van de investering, vermeerderd met de andere door de investering reeds gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen uitgedrukt in VTE.

De vereenvoudigingen hebben uitwerking met ingang van 1 mei 2015. De overgangsbepaling voor de KMO’s treedt echter pas in werking nadat de Europese Commissie hieromtrent een beslissing genomen heeft. We houden u op de hoogte.

 

Bron: Wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen, B.S. 28 december 2015.