Besox

Verhoging jaarplafond van de kostenvergoeding voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra op komst

11 maart 2021

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verhoging van het plafond van de kostenvergoeding voor de vrijwilligers in de vaccinatiecentra.

Dit ontwerp van koninklijk besluit biedt de nodige rechtszekerheid voor deze vrijwilligers en de lokale overheden over de sociale gevolgen van hun inzet in de vaccinatiecentra.

Concreet heeft het besluit als doel om voor activiteiten uitgevoerd in de vaccinatiecentra tijdens de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021 het jaarlijks plafond van de kostenvergoeding te verhogen tot € 2.600,90.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Wij houden u verder op de hoogte.

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid, van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.