Besox

Fiche opmaken bij verenigingswerk op basis van artikel 17

14 september 2022

Voor de inkomsten verkregen vanaf 1 januari 2022 in het kader van het verenigingswerk in toepassing van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 moet er een inkomstenfiche worden opgemaakt.

De wet houdende diverse fiscale bepalingen van 5 juli 2022 voorziet dat elke werkgever vanaf 2022 voor elke verenigingswerker een inkomstenfiche moet opstellen. Deze fiche moet de volgende inlichtingen bevatten:

  • de identiteit van de verkrijger;
  • het rijksregisternummer;
  • de omschrijving van de geleverde prestaties;
  • het aantal gepresteerde uren per kwartaal;
  • het bedrag van de beloningen, desgevallend opgesplitst naargelang de aard.

De Koning zal bij koninklijk besluit nog verdere regels uitvaardigen over de inhoud van het document, de termijn waarbinnen het moet worden bezorgd en de wijze waarop de inkomstenfiche bij de bevoegde administratie moet worden ingediend.

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.