Besox

Verenigingswerk 2022: instructies RSZ

5 april 2022

In ons artikel van 27 januari 2022 informeerden we u al over de nieuwe regels rond verenigingswerk.

Het tijdelijk stelsel van het verenigingswerk, zoals die vorig jaar bestond, is sinds 1 januari 2022 vervangen door het stelsel van artikel 17 van het koninklijk Besluit van 28 november 1969.

Met het nieuwe systeem worden zowel de socio-culturele sector als die van de sport beoogd. Terwijl het voormalige artikel 17 oorspronkelijk een contingent van 25 dagen/jaar voorzag, wordt dit quotum nu in uren berekend:

1. 450 uur per jaar in de sportsector

 • Een trimestrieel plafond van 150 uur voor het 1e,2e en 4e kwartaal.
 • Een trimestrieel plafond van 285 uur voor het 3e kwartaal.

2. 300 uur per jaar in alle andere sectoren (socioculturele sector + voormalige regelingen artikel 17 buiten openbare televisieomroep)

 • Een trimestrieel plafond van 100 uur voor het 1e, 2e en 4e kwartaal.
 • Een trimestrieel plafond van 190 uur voor het 3e kwartaal.

Het huidige contingent van 25 dagen per jaar zal verder alleen van toepassing blijven op mensen die voor de VRT, de RTBF en de BRF werken.

Als één van de voormelde plafonds overschreden wordt, zullen alle gepresteerde uren bij de werkgever bij wie de overschrijving gebeurd is, geherkwalificeerd worden als gewone arbeidsprestaties. Met andere woorden, op dat loon zullen socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden.

Toepassingsgebied en voorwaarden van de maatregel

Toepassingsgebied activiteiten

Meer info over de activiteiten waarop deze maatregel betrekking heeft.

Toepassingsgebied werknemers

De wet stelt geen specifieke voorwaarden aan de werknemer, behalve dat hij of zij een arbeidsovereenkomst moet kunnen afsluiten.

Elke persoon kan dus prestaties uitoefenen als ‘artikel 17’ als de activiteiten en de werkgever binnen het toepassingsgebied vallen zoals hierboven beschreven.

Garantie van niet-vervanging van reguliere tewerkstelling

Het verrichten van prestaties in het kader van artikel 17 is niet toegestaan als de organisatie en de betrokken werknemer gedurende een periode van een jaar voorafgaand aan de aanvang van de prestaties die in het kader van artikel 17 zouden worden verricht, gebonden waren door een arbeidsovereenkomst, een statutaire dienstbetrekking of een aannemingsovereenkomst.

Hetzelfde geldt voor interimarbeid. De werknemer mag niet via een uitzendbureau voor dezelfde werkgever hebben gewerkt.

Cumulatie van studentenarbeid met solidariteitsbijdrage en prestaties artikel 17

Een student-werknemer die arbeidsprestaties als student uitoefent met solidariteitsbijdrage (dimona type «STU») kan zijn prestaties als student cumuleren met zijn prestaties artikel 17, maar de uren die hij als Artikel 17 uitoefent zijn beperkt tot 190 uur per jaar, ongeacht de sector waarin hij werkt. De trimestriële contingenten moeten ook nageleefd worden.

Als een persoon eerst uren in het kader van artikel 17 presteert en hij overschrijdt het toegelaten contingent van 190 uur in het kader van de cumulatie student – artikel 17 en hij levert nadien prestaties in de hoedanigheid van student met solidariteitsbijdrage, zal het teveel aan uren in mindering worden gebracht van zijn studentencontingent van 475 uur.

Arbeidsovereenkomst

Om onder artikel 17 te kunnen werken, moet een arbeidsovereenkomst worden afgesloten, wat betekent dat de arbeidswetgeving van toepassing is.

Er zijn echter ook bepaalde afwijkingen op deze wetgeving voorzien:

 • De opzegtermijn is relatief kort;
 • Er is geen gewaarborgd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een andere ziekte dan een beroepsziekte of een ander ongeval dan een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk;
 • Er is voor de werknemers geen recht op opleiding;
 • De werknemers hebben geen recht op extra loon voor avond-, nacht- en zondagwerk;
 • De administratieve last voortvloeiende uit het bijhouden van sociale documenten wordt tot een minimum beperkt.

Bezoldiging/vergoedingen

In tegenstelling tot het vroegere verenigingswerk, is er geen maximumbezoldiging om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen, maar alleen een maximumaantal gepresteerde uren.

Socialezekerheidsbijdragen

De prestaties die onder deze regeling worden verricht, zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Op grond van deze vrijstelling moeten deze werknemers niet in de DmfA van de werkgever worden aangegeven.

Belangrijk ! Zoals reeds gezegd, zijn, ingeval van overschrijding van de voornoemde contingenten, wel sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor alle gewerkte arbeidsuren bij de werkgever bij wie de overschrijding zich voordoet en dit voor alle vergoedingen die dezelfde werkgever gedurende het kalenderjaar aan de werknemer heeft betaald.

Fiscaliteit

Er is een inkomstenbelasting van 10% van toepassing, te betalen op het moment van de belastingafrekening. Dit geldt alleen als het brutobedrag van de inkomsten uit verenigingswerk en uit de deeleconomie niet hoger is dan 6 390 EUR per jaar (geïndexeerd voor 2022). Wordt het plafond overschreden, dan wordt de gehele bezoldiging beschouwd als beroepsinkomen waarop de gewone belastingtarieven verschuldigd zijn.

Opgelet! De fiscale wijzigingen vervolgen momenteel hun parlementaire weg. Deze info is dus nog onder voorbehoud van een wettelijke bevestiging.

Identificatie

Omdat de werknemer en de werkgever gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, moeten de werkgevers die in het nieuwe stelsel van "artikel 17" stappen, zich bij de RSZ inschrijven.

Daatoe werd de toepassing WIDE aangepast. Ook als de onderneming geen personeel heeft dat onderworpen is, zal de werkgever een definitief identificatienummer worden toegekend.

Technische aspecten Dimona

In Dimona werden 3 nieuwe types van werknemers 'artikel 17' aangemaakt op basis van de activiteitssector waarin de activiteit wordt uitgeoefend, en waarvoor verschillende maximale contingenten van toepassing zijn:

T17 – voor de activiteiten 'artikel 17" bij de volgende werkgevers: de RTBF, de VRT en de BRF:

 • Jaarlijks contingent van 25 dagen
 • Geen trimestrieel contingent

O17 – voor de socio-culturele en andere sectoren

 • Jaarlijks contingent van 300 uur (190 uur indien cumul STU en O17) en
 • Trimestrieel contingent van 100 uur voor het 1e, 2e en 4e kwartaal en 190 uur voor het 3e kwartaal

S17 – voor de sportsector:

 • Jaarlijks contingent van 450 uur (190 uur indien cumul STU en S17) en
 • Trimestrieel contingent van 150 uur voor het 1e, 2e en 4e kwartaal en 285 uur voor het 3e kwartaal.

Eenzelfde persoon mag in de 3 sectoren prestaties uitoefenen, wat betekent dat hij deze prestaties mag cumuleren. Ze zijn echter wel beperkt tot een jaarlijks aantal prestatie-uren van maximum 450 uur (190 uur indien cumul van studentenjob met solidariteitsbijdrage en verenigingswerk).

Inhoud aangifte:

 1. (Voorlopig) identificatienummer of KBO-nr. van de werkgever
 2. Rijksregisternummer van de werknemer of PID van de persoon (naam, voornaam, geboortedatum, adres…).
 3. Begin- en einddatum van de prestaties per kwartaal
 4. Paritair comité "XXX"
 5. Type werknemer (S17 – O17 – T17, in functie van de sector).
 6. Aantal aangegeven uren (of dagen voor de T17).

Aandachtspunten:

 1. Deze types van werknemer zijn pas vanaf 01/01/2022 geldig;
 2. De aangiften moeten ieder kwartaal worden ingediend, en de aangifte kan pas ten vroegste 15 dagen vóór het begin van het kwartaal gebeuren;
 3. De uren worden per periode aangegeven, zonder begin- of einduur;
 4. Ieder aangevangen uur wordt als een volledig uur beschouwd;
 5. Indien met een bepaalde aangifte het trimestriële of het jaarlijkse contingent m.b.t. de maatregel wordt overschreden, dan verschijnt er een blokkerende anomalie "90017-369 – overschrijding van het contingent";
 6. Dimona-aangiften kunnen vanaf 7 april 2022 worden ingediend;
 7. Het glossarium 2022/1 werd gepubliceerd met een erratum van 24 maart 2022 dat deze aanpassingen bevat, maar die zijn pas van toepassing vanaf de inproductiestelling op 7 april 2022
 8. Dimona-aangiften tussen 1 januari en 7 april 2022 moeten zo snel mogelijk worden ingediend zodat de tellers van de contingenten zo snel mogelijk kunnen worden geüpdatet. Dit is ook het geval voor de Dimona's 'artikel 17' die in het oude systeem voor die periode in dagen werden uitgedrukt. Deze aangiften moeten worden geannuleerd en opnieuw worden aangemaakt in uren.

Raadpleging van de verschillende contingenten van het verenigingswerk of artikel 17

Er zal een nieuwe consultatietoepassing "Verenigingswerk" ter beschikking worden gesteld die het mogelijk zal maken om de contingenten te raadplegen, alsook de uren die nog zijn toegestaan voor de werknemer in elke sector.

Vanaf 07 april 2022 zal de toepassing ook beschikbaar zijn op de bestaande website.

De interactie tussen de contingenten 'Artikel 17' en 'Student' zal in de berekening van het contingent worden geïntegreerd en kan worden geraadpleegd via de website: www.studentatwork.be.

Informatieve website

 • Voor verdere informatie hierover gelieve de website te raadplegen.