Besox

Uitbreiding politiek verlof voor burgemeesters in geval van noodsituatie

24 juli 2023

Een wet van 27 juni 2023 breidt de mogelijkheden uit voor werknemers die het ambt van burgemeester bekleden om politiek verlof te nemen. Concreet wordt er naast het bestaande systeem van een gedeeltelijke schorsing van maximum 2 werkdagen per week een nieuw systeem ingevoerd dat van toepassing is in noodsituaties. Deze nieuwe mogelijkheid zal van toepassing zijn op politiek verlof dat wordt opgenomen vanaf 24 juli 2023.

Een noodsituatie wordt gedefinieerd als: ‘elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven in de betrokken gemeente veroorzaakt of kan veroorzaken, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen/en of ten opzichte van belangrijke materiële dingen.’

Dit politiek verlof kan opgenomen worden zolang de noodsituatie zich voordoet en ten hoogste voor het aantal arbeidsdagen waarop de werknemer normaal aan het werk is. Het is belangrijk om te weten dat deze regeling ingevoerd wordt naast de reeds bestaande regeling van gedeeltelijke schorsing en dat beide regelingen dus gelijklopend van toepassing kunnen zijn. Het politiek verlof omwille van een noodsituatie kan wel enkel opgenomen worden op de dagen dat er geen gedeeltelijke schorsing wordt opgenomen.

De voorwaarden voor de toekenning van dit politiek verlof zijn:

  • het voorhanden zijn van een noodsituatie dewelke de buitengewone en aanhoudende beschikbaarheid van de burgermeester vereist;
  • de werknemer dient de werkgever vooraf of zo spoedig mogelijk te verwittigen;
  • de werknemer dient het verlof te gebruiken voor de bedoelde noodsituatie. De werkgever kan verzoeken om deze noodsituatie te bewijzen.

Gedurende de dagen waarop dit politiek verlof wordt opgenomen, zal de werknemer zijn normaal loon behouden. Dit geldt ook voor de dagen van gedeeltelijke schorsing dewelke opgenomen worden tijdens de periode van de noodsituatie.

Het loon dat de werknemer zal ontvangen is het normaal loon dat berekend wordt voor de feestdagen. Dit wordt evenwel begrensd tot het grensbedrag van de verplichte ziekte- en invaliditeitsuitkering.

Mits er voldaan is aan bepaalde voorwaarden en modaliteiten, kan de werkgever een terugbetaling krijgen van de betrokken gemeente van het brutoloon en de werkgeversbijdragen.

Bron: Wet van 27 juni 2023 tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, BS 14 juli 2023.

Categorie