Besox

Systeem van fiscale en sociale regularisatie gepubliceerd

30 september 2016

Op 1 augustus 2016 is een wet in werking getreden die een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie biedt aan natuurlijke en rechtspersonen. Dit systeem geeft hen de kans om hun fiscale en sociale toestand te regulariseren bij het Contactpunt regularisaties. Hierbij kan men fiscale en strafrechtelijke immuniteit verkrijgen.

In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2016 verscheen het modelformulier dat de aangever moet gebruiken om de regularisatieaangifte te kunnen doen.

De onderliggende stukken kunnen tot 6 maanden na de indiening van de regularisatieaangifte worden ingediend. Het Contactpunt kan deze stukken nakijken met het oog op de overeenstemming ervan met de gegevens uit de regularisatieaangifte.

De regularisatieaanvraag vermeldt o.a. de naam van de indiener, het bedrag van de aangegeven inkomsten, sommen, btw-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen, de datum van indiening van de aangifte en de handtekening van de aangever. In sommige gevallen gaat de aangifte gepaard met een bondige verklaring omtrent het fraudeschema en de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen, de periode waarin deze ontstaan zijn en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen.

Na ontvangst van de regularisatieaanvraag brengt het Contactpunt de aangever schriftelijk op de hoogte van de ontvankelijkheid ervan en van het bedrag van de verschuldigde heffing. De betaling van de heffing moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum van dit schrijven.

De aangever krijgt van het Contactpunt een fiscaal regularisatieattest opgestuurd na ontvangst van de betaling.

De geregulariseerde bedragen ondergaan een heffing die bestaat uit de toepassing van het normale basistarief dat verhoogd wordt met 20%. Jaarlijks verhoogt dit tot maximaal 25% in 2020. Het tarief bedraagt 36%, oplopend tot 40% in 2020, voor de voor de federale belastingen verjaarde kapitalen.

De fiscale regularisatie kan uitgebreid worden tot een sociale regularisatie wanneer de aangever een aanvullende sociale heffing betaalt. Hierdoor kan hij een sociaal regularisatieattest bekomen tot regularisatie van de sociale bijdragen voor de beroepsinkomsten als zelfstandige. De aanvullende sociale heffing bedraagt 15% van de niet-verjaarde beroepsinkomsten. Het percentage van deze heffing kent ook een progressief karakter en stijgt systematisch tot 20% in 2020.

De ambtenaren zijn gehouden tot beroepsgeheim en mogen de inlichtingen niet bekend maken aan andere diensten.

Bronnen: Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (1), B.S. 29 juli 2016.
KB van 9 augustus 2016 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 7 en 13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, B.S. 18 augustus 2016.