Besox

‘Stage eerste werkervaring’ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

26 oktober 2016

In het Belgisch Staatsblad van vrijdag 14 oktober 2016 verscheen een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over de stage eerste werkervaring. Hiermee geeft Brussel, in het kader van de zesde staatshervorming, uitvoering aan de kaderordonnantie van 10 maart 2016 over de stages voor werkzoekenden. De stage eerste werkervaring vervangt de instapstage in de ondernemingen.

1. Algemeen

De stage eerste werkervaring is een stage waarbij een jonge niet-werkende werkzoekende, die zich na zijn studies heeft ingeschreven bij Actiris, een eerste werkervaring kan opdoen. De doelstelling van de stage bestaat erin de jongere na de stage rechtstreeks en duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt door de belemmeringen op te heffen die hij zou ondervinden om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.

Er wordt een stageovereenkomst gesloten tussen de stagiair, de stagegever en Actiris. In een bijlage aan de stageovereenkomst wordt het begeleidingsplan opgenomen. Dit begeleidingsplan omvat op zijn minst relevante informatie over de stagegever, de stagemodaliteiten en de respectievelijke verbintenissen van de stagegever, Actiris en de stagiair.

2. Stagevoorwaarden

De jongere moet bij aanvang van de stage cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen om toegelaten te worden tot deze stage:

  • jonger zijn dan 30 jaar;
  • houder zijn van hoogstens een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs;
  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • minimum 78 dagen ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkend werkzoekende.

De duur van de stage bedraagt minstens 3 maanden en maximaal 6 maanden.

Stages van maximaal 3 maanden kunnen hernieuwd worden of gevolgd worden door een nieuwe stage. De totale duur kan de termijn van 6 maanden echter niet overschrijden.

De stage wordt uitgevoerd volgens een uurregeling die overeenkomt met het voltijdse equivalent.

Actiris verzekert de opvolging van de stage en dit zowel voor de stagiair als voor de stagegever.

De stagegever is verplicht zich te verzekeren (bvb. tegen arbeidsongevallen). De stagiair is enkel aansprakelijk voor bedrog, zware fout en herhaaldelijke lichte fout. De welzijnswet en haar uitvoeringsmaatregelen zijn van toepassing op de relatie tussen de stagegever en de stagiair.

Op het einde van de stage objectiveert de stagegever samen met de stagiair de verworvenheden van de stagiair en vult hij de evaluatiefiche in die hij aan Actiris en de stagiair overhandigt. Op basis van deze evaluatiefiche maakt Actiris een gepersonaliseerde balans op van de stage om een zo goed mogelijke doorstroming van de jongere naar de arbeidsmarkt te verzekeren.

3. Uitkeringen en vergoedingen

De stagiair krijgt maandelijks een stageuitkering die gebaseerd is op een dagbedrag van € 26,82. Als aanvulling op de uitkering stort de stagegever maandelijks een vergoeding van € 200 aan de stagiair. Deze bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast door de minister voor Tewerkstelling.

4. Sancties

Actiris kan op eigen initiatief of op initiatief van de stagiair elke schending van de ordonnantie, van dit besluit, van de stageovereenkomst of van het begeleidingsplan aanhangig maken. Het niet-naleven van sommige bepalingen kan tot gevolg hebben dat de stagegever gedurende een periode van 1 tot 5 jaar geen stagiair meer mag begeleiden. Actiris kan ook beslissen om stagiairs, die nog door die stagegever begeleid worden, op het moment van de beslissing onmiddellijk op de stageplaats weg te halen.

De inwerkingtreding van dit besluit moet nog bepaald worden.

Bron: Besluit van 29 september 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring, B.S. 14 oktober 2016.