Besox

Sociale verkiezingen 2024

4 januari 2023

Heel binnenkort begint de referteperiode om te bepalen of uw onderneming al dan niet sociale verkiezingen moet organiseren in mei 2024. De werkgever is verantwoordelijk voor de organisatie van de sociale verkiezingen.

Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren?

  • Heeft uw onderneming gemiddeld minder dan 50 werknemers in dienst? Dan moet u geen sociale verkiezingen organiseren.
  • Alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen moeten verkiezingen houden voor een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).
  • Vanaf gemiddeld 100 werknemers moet er ook een ondernemingsraad (OR) worden opgericht.

Onder het begrip ‘onderneming’ verstaat men de technische bedrijfseenheid (TBE). Dit begrip valt niet altijd samen met de juridische entiteit zoals de bvba, de nv, de vzw, … De TBE wordt bepaald aan de hand van sociaal-economische criteria.

Referteperiode?

Voor de berekening van de gemiddelde tewerkstelling in uw onderneming moeten we kijken naar een specifieke referteperiode. Deze periode loopt voor de komende verkiezingen vanaf 1 oktober 2022 en eindigt op 30 september 2023.

Schommelt uw onderneming rond de grens van 50 of 100 medewerkers, dan is het zinvol om uw personeelsbeleidhierop af te stemmen in de mate van het mogelijke. Aanwervingen, ontslagen, uitzendkrachten, deeltijdse tewerkstelling,… Het kan de komende maanden allemaal een impact hebben of u wel of niet verplicht bent sociale verkiezingen te organiseren.

Telling?

De berekening van het gemiddelde gebeurt via een specifieke formule. U moet checken hoeveel kalenderdagen de werknemers bij u in dienst zijn in de voormelde referteperiode. De volgende personen tellen mee in de berekening:

  • Alle werknemers (ook leidinggevenden met een arbeidsovereenkomst, studenten en flexi’s)
  • Alle leerlingen en personen met een IBO.

Bemerkingen:

  • Voor uitzendkrachten is er een bijzondere regeling: uitzendkrachten tellen enkel mee tijdens het tweede kwartaal van 2023 (tenzij de wetgeving hieromtrent nog zou wijzigen). Voor de telling van het aantal uitzendkrachten moet de werkgever gedurende de referteperiode een register bij te houden. Hierop geldt slechts 1 uitzondering: indien de ondernemingsraad, bij unanieme verklaring vaststelt dat de drempel van 100 werknemers werd overschreden, wordt de gebruiker vrijgesteld van het bijhouden van het bijzonder register.
  • Langdurig afwezige werknemers en werknemers in voltijds tijdskrediet tellen ook mee.
  • Een werknemer of een uitzendkracht die gedurende de gehele referteperiode voltijds of minstens drie vierde werkt, telt als een volledige eenheid. Bij een deeltijdse tewerkstelling van minder dan drie vierde, telt de werknemer of uitzendkracht voor een halve eenheid. Voor personeel dat gedurende de referteperiode ontslagen of aangeworven wordt, gebeurt de berekening pro rata.

Opgelet, sommige personen tellen dan weer niet mee:

  • Werknemers met een vervangingsovereenkomst
  • Interimkrachten die vaste werknemer vervangen waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst. In dat geval worden de vaste werknemers opgenomen in de telling.

Twijfelt u of u al dan niet sociale verkiezingen moet organiseren? Contacteer uw dossierbeheerder, zodat hij/zij voor u al eens een berekening (inschatting) kan maken.

Wij volgen dit onderwerp voor u op en houden u op de hoogte.