Besox

Procedure loonoverdracht vereenvoudigd

30 maart 2016

Indien een schuldeiser wil overgaan tot een loonoverdracht, moet hij de consument een brief sturen om hem te verwittigen van zijn voornemen om tot loonoverdracht over te gaan. Een kopie van deze brief wordt aan de gecedeerde schuldenaar verzonden. Na afloop van een termijn van 10 dagen mag de schuldeiser zijn verzoek tot inhouding aan de gecedeerde schuldenaar betekenen. Deze 3 brieven moeten per aangetekend schrijven verzonden worden.

Deze procedure is verouderd. Vanaf 31 maart 2016 wordt de procedure van loonoverdracht dan ook vereenvoudigd.

De verzending van de brieven tussen de schuldeiser en de gecedeerde schuldenaar wordt vereenvoudigd: een elektronische verzending kan de aangetekende brieven vervangen. De brief naar de consument zal per aangetekend schrijven moeten blijven gebeuren.

Er moet een voorafgaand akkoord zijn tussen de afzender en de ontvanger van de kennisgevingen opdat een informaticatechniek kan gebruikt worden.

In de huidige fase wordt dit systeem van beveiligde elektronische zending tussen schuldeisers en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie ingesteld. Het is de bedoeling om dit systeem in de toekomst nog uit te breiden naar andere instanties, mits zij voorafgaandelijk hun akkoord hiervoor geven.

In het geval waarin een openbare instelling van de sociale zekerheid als gecedeerde schuldenaar optreedt en een informaticatechniek gebruikt wordt, is de uitwisseling van persoonsgegevens onderworpen aan de voorafgaande machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

In het geval dat andere overheidsinstellingen of ondernemingen uit de privésector als gecedeerde schuldenaar optreden, worden de nadere modaliteiten van de “procedure waarbij een informaticatechniek wordt gebruikt” voorafgaandelijk door de Koning, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vastgesteld.

De gebruikte informaticatechniek moet de oorsprong en de integriteit van de kennisgeving door middel van aangepaste beveiligingstechnieken verzekeren. Die techniek moet tevens de identificatie van de natuurlijke persoon, die verantwoordelijk is voor de verzending, verzekeren. De informaticatechniek moet er tot slot voor zorgen dat de datum en het uur van de verzending bepaald kunnen worden en dat de verzending met een ontvangstbevestiging voltooid wordt.

De “procedure waarbij een informaticatechniek wordt gebruikt” kan pas in werking treden wanneer:

  • ofwel de nodige machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid verkregen is (voor openbare instellingen);
  • ofwel het Koninklijk Besluit na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in werking is getreden (voor andere overheidsinstellingen of de privésector).

 

Bron: Wet van 7 maart 2016 houdende vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon, B.S. 21 maart 2016.

Tags