Besox

Premies voor inschakelingsbanen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2021

21 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 worden de DSP-maatregel (doorstromingsprogramma voor langdurig werklozen) en SINE-maatregel (voordelen in het kader van de sociale inschakelingseconomie) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgeheven.

Ze worden vervangen door een nieuwe maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie.

De voorziening inschakelingsbaan in de sociale economie bestaat uit een vormende tewerkstelling waarbij de gemandateerde sociale onderneming voor een werkzoekende die bijzonder ver van de arbeidsmarkt staat de doorstroming naar of de inschakeling op de arbeidsmarkt verzekert aan het einde van zijn overeenkomst.

Actiris wil de loonlast van de doelgroepwerknemers verminderen door de toekenning van een premie. Er bestaan 2 soorten SOECO-premies:

1.Doorstromingspremie of premie artikel 2 (ter vervanging van de vroegere DSP-maatregel)

Deze premie beoogt de doorstroming en wordt vastgelegd op maximum € 33.000 per jaar en per voltijdse werknemer voor een maximumduur van 2 jaar.

Het bedrag van de premie wordt verminderd in verhouding tot de arbeidsduur, zonder dat deze minder mag zijn dan halftijds.

De sociale onderneming kan de premie geen tweede keer verkrijgen voor dezelfde werknemer binnen een periode van 5 jaar.

2.Inschakelingspremie of premie artikel 3 (ter vervanging van de vroegere SINE-maatregel)

Deze premie beoogt de inschakeling en wordt vastgelegd op maximum € 10.000 per jaar en per voltijdse werknemer voor een maximumduur van 5 jaar.

Het bedrag van de premie wordt verminderd in verhouding tot de arbeidsduur, zonder dat deze minder mag zijn dan halftijds.

Indien de werknemer aan het begin van de overeenkomst minstens 50 jaar is, moet de premie tot de wettelijke pensioenleeftijd van de werknemer worden betaald.

Het bedrag van beide premies wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Een werkgever kan nieuwe arbeidsplaatsen ‘inschakelingsbaan in de sociale economie’ (SOECO-arbeidsplaatsen) verkrijgen indien er aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • door Brussel Economie en Werkgelegenheid erkend zijn als sociale onderneming;
  • een mandaat verkrijgen door deel te nemen aan een oproep tot kandidaatstelling die door Brussel Economie en Werkgelegenheid en Actiris wordt gelanceerd.

In de mandaataanvraag kan de werkgever ook arbeidsplaatsen voor inschakelingsbanen in de sociale economie aanvragen. Als de werkgever deze plaatsen krijgt toegekend, zal hij ook een premie kunnen ontvangen.

De oproepen tot kandidaatstelling voor een mandaat zullen jaarlijks plaatsvinden.

Welke werknemers komen in aanmerking?

De onderneming ontvangt de steun indien ze een niet-werkende werkzoekende met domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanwerft die voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het lager secundair onderwijs;
  • niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs en in de 36 kalendermaanden die aan de indiensttreding voorafgaan gedurende minstens 624 dagen als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn;
  • werkzoekende zijn met verminderde arbeidsgeschiktheid in de zin van de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden;
  • behoren tot de doelgroepen van de maatregelen voor begeleiding van doelgroepen met specifieke problemen of NEET’s (jongeren die niet studeren, werken of jobleren) zoals bepaald door Actiris of zoals bepaald in het kader van de door Actiris uitgewerkte partnerschappen.

De werknemer mag niet eerder in het kader van een sociale-economiebetrekking voor inschakeling bij dezelfde werkgever hebben gewerkt.

Voor de doorstromingspremie mag de werknemer bovendien gedurende de voorbije 5 jaar niet in het kader van een sociale-economiebetrekking voor doorstroming bij dezelfde werkgever hebben gewerkt.

De Select-consulenten van Actiris zijn bevoegd om te bevestigen dat een kandidaat aan de vereiste criteria voldoet en het attest A6 af te leveren dat nodig is om een SOECO-werknemer te kunnen tewerkstellen.

Procedure

De sociale onderneming moet een premieaanvraag indienen bij Actiris. Actiris sluit dan een overeenkomst met de sociale onderneming waarin o.a. het type en het aantal gesubsidieerde sociale-economiebetrekkingen worden bepaald waarvoor een doorstromings- of inschakelingspremie kan worden bekomen.

De gemandateerde sociale onderneming moet haar werkaanbiedingen aan Actiris bezorgen en vragen om kandidaten voor te stellen die voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Uitbetaling van de premie

Om de uitbetaling van de premie te bekomen, moet de sociale onderneming binnen de maand na aanwerving van de werknemer de volgende documenten aan Actiris bezorgen:

  • de arbeidsovereenkomst van de werknemer, door beide partijen ondertekend en gedateerd;
  • het bewijs dat de werknemer een kopie heeft ontvangen van zijn individueel inschakelingsplan, waarvan het model door Actiris werd opgesteld;
  • het bewijs dat de werknemer het arbeidsreglement heeft ontvangen.

De arbeidsovereenkomst gaat pas in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin ze werd gesloten.

Actiris betaalt een maandelijkse provisionele premie uit ten belope van één twaalfde van de premie overeenkomstig de periode en het regime van de arbeidsovereenkomst.

Het jaartotaal van de gestorte provisionele premies wordt geregulariseerd op basis van een jaarlijkse afrekening die in de loop van het vierde kwartaal van het jaar n+1 wordt opgemaakt.

De subsidies kunnen enkel de kosten dekken die werkelijk voor de gesubsidieerde actie werden gemaakt. De in aanmerking komende kosten zijn de ‘loonlasten’: som van het brutoloon, de sociale zekerheidsbijdragen, de speciale sociale zekerheidsbijdrage, de eindejaarspremie en het vakantiegeld.

Bron: www.actiris.brussels